Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

Liitto antaa lausuntoja kohderyhmän kannalta keskeisiin lakiesityksiin. Lisäksi liitto ottaa kantaa muihin kohderyhmän kannalta merkittäviin yhteiskunnallisiin sekä sosiaali- ja terveyspoliittisiin muutoksiin ja uudistuksiin.

2024

13.3.2024 Huonosti hoidettu siitepölyallergia lisää lapsen astmariskiä

Siitepölyallergisilla on kolminkertainen riski sairastua astmaan. Panostamalla erityisesti lasten siitepölyallergian hoitoon vähennettäisiin astmaan sairastumisia ja terveydenhoidon kustannuksia, painotti liitto Allergiaviikolla. Lue mediatiedote

26.2.2024 Selvitys: Astman vaikutukset elämään ja tuen tarve muuttuvat iän myötä

Astman kanssa pyritään elämään mahdollisimman normaalisti, mutta myös haasteita kohdataan, selvisi liiton syvähaastatteluilla toteutetussa selvityksessä. Lue mediatiedote

13.2.2024 Hälyttävä tulos järjestökyselyssä: Pitkäaikaissairaiden taloudellinen tilanne heikentynyt

Pitkäaikaissairaus on merkittävä taloudellinen rasite puolelle sairastavista, selvisi Allergia-, iho- ja astmaliiton, IBD ja muut suolistosairaudet ry:n, Psoriasisliiton ja Reumaliiton kyselytutkimuksessa. Lue mediatiedote

7.2.2024 Anafylaksiaperheissä eletään jatkuvassa kuolemanpelossa

Hengenvaarallisen anafylaksian pelko on jatkuvasti läsnä vakavasti ruoka-allergisten lasten ja heidän vanhempiensa elämässä. Pelkoon tulisi saada tukea, sillä se heikentää merkittävästi elämänlaatua, korostaa liitto 11.2. vietettävänä Anafylaksiapäivänä. Lue mediatiedote

5.4.2024 Lausunto Helsingin kaupungin ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2024 - 2029.

Allergia-, iho- ja astmaliitto pitää suunnitelmaluonnosta hyvänä lähtökohtana pyrittäessä parempaan ilmansuojeluun ja meluntorjuntaan. Suunnitelmassa olisi ollut hyvä olla näkemys siitä, miten suunnitelmasta tiedotetaan ja miten suunnitelman toteuttamiseen osallistetaan kaupunkilaisia. Lue koko lausunto.

2.2.2024 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän luonnoksesta sisäilmaan liittyvän oireilun ja sairastumisen hoitosuosituksesta

Allergia-, iho- ja astmaliitto pitää hoitosuositusta lähtökohtaisesti hyvänä ja tärkeänä. Liitto kuitenkin katsoo, että sosiaalihuollon ja kolmannen sektorin rooli olisi pitänyt avata seikkaperäisemmin. Suosituksessa ehdotetaan, että muut kuin työterveyshuollon asiakkaat ohjataan perusterveydenhuoltoon. Allergia-, iho- ja astmaliitto epäilee, riittävätkö perusterveydenhuollon resurssit ja osaaminen tukemaan riittävästi tätä asiakasryhmää. Lisäksi suosituksessa tunnistettu tarve lisäkouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia tuntuu jo nyt haastavassa tilanteessa vaikealta. Lue koko lausunto

2023

23.11.2023 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Hallituksen esitys on ristiriidassa Tupakkalain 1 §:n tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumisen tavoitteen kanssa, toteaa Allergia-, iho- ja astmaliitto lausunnossaan. Esitys ei myöskään tue Suomen tähänastista tupakkapoliittista linjaa, jonka tavoitteena on tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen vuoteen 2030 mennessä. Liitto toivookin, että aiempaa linjausta noudatettaisiin edelleen ja lakiehdotus muutettaisiin vastaamaan sitä. Lue lausunto.

9.11.2023 Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta

Allergia-, iho- ja astmaliitto pitää sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista edellytyksenä vaikuttavalle ja laadukkaalle toiminnalle. Liitto toteaa, että täydennyskoulutuksen suunnitelmallisuus on tärkein osa täydennyskoulutuksen laadun edellytyksiä.  Arviointia ja seurantaa liitto pitää tärkeänä ja luontevana osana suunnitelmallista täydennyskoulutusta. Lue lausunto.

6.11.2023 Ihosairaus voi heikentää henkistä hyvinvointia ja itsetuntoa

Ihosairaus vaikuttaa tutkitusti sairastavan psyykkiseen hyvinvointiin ja minäkuvaan. Myös ihosairauden tuijottaminen, epäasiallinen kommentointi ja hyvää tarkoittavat neuvot voivat satuttaa ja heikentää itsetuntoa, liitto muistutti Ihoviikolla. Lue mediatiedote

27.10.2023 Lausunto valtioneuvoston asetuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Allergia-, iho- ja astmaliitto on antanut lausunnon asiakasmaksuasetukseen ehdotetuista muutoksista. Asiakasmaksuihin ehdotetaan tehtävän säännönmukaiset indeksitarkistukset, minkä lisäksi eräitä maksuja ehdotetaan hallitusohjelmaan perusten korotettavaksi 10 prosentilla. Korotukset painottuisivat erikoissairaanhoidon maksuihin. Korotukset tulisivat voimaan vuoden 2024 alusta. Liitto vastustaa korotuksia. Lue lausunto.

13.10.2023 Lausunto ylioppilastutkintolautakuntalle ylioppilaskokeen erityisjärjestelyistä ja määräysten päivittämisestä

Ylioppilaskokeen erityisjärjestelyiden ja määräysten päivitykset ovat hyviä ja tarpeellisia ja mahdollistavat myös kohderyhmämme edustajien terveysturvallisen ylioppilaskokeen suorittamisen. Ne pääsääntöisesti huomioivat myös pitkäaikaissairauksien aaltoilevan luonteen ja nopeastikin kehittyvät pahenemisvaiheet. Lue lausunto

13.10.2023 Kyselytutkimus: Ruoka-allergisilla haasteita asioida kahviloissa

Kahvilassa asiointi voi olla haastava ja jopa pelottava kokemus ruoka-allergiselle, selviää tuoreesta kyselystä. Kyselyyn vastanneista 79 prosenttia piti tyypillisimpänä haasteena sitä, että kahvilassa ei ole tarjolla hänen ruokavalioonsa sopivia vaihtoehtoja. 62 prosenttia piti haasteena allergiamerkintöjen puuttumista. Omasta turvallisuudestaan oli huolissaan vajaa puolet vastaajista. Allergia-, iho- ja astmaliitto kannustaa kahviloita allergiatiedon ja taidon lisäämiseen. Lue mediatiedote

15.09.2023 Lausunto Valtioneuvoston asetuksesta sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta

Allergia-, iho- ja astmaliitto on antanut lausunnon Valtioneuvoston asetuksesta sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta (diaarinumero: VN/22900/2023). Liiton mielestä asetus on pääosin hyvä, mutta joitakin kohtia on hyvä tarkentaa ja täydentää. Lue lausunto.

14.09.2023 Lausunto hallituksen esityksestä sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamiseksi.

Allergia-, iho- ja astmaliitto ei kannata kohdan muuttamista, sillä käytännössä se nostaisi lääkemaksukatto vajaalla 30 eurolla vuodessa. Sen sijaan liitto ehdottaa, että lääkemaksukatto pidettäisiin vuonna 2024 samalla tasolla ja sitä alettaisiin käytännössä alentaa lähivuosina. Lue lausunto. 

14.09.2023 Atooppinen ihottuma rasittaa kukkaroa

Atooppisen ihottuman hoitaminen voi tulla kalliiksi sairastavalle. Allergia-, iho- ja astmaliitto toivoo, että sairastavien taloudellista taakkaa kevennettäisiin osittamalla lääkkeiden vuosiomavastuu useammalle kuukaudelle. Lue mediatiedote

13.09.2023 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Allergia-, iho- ja astmaliitto kannattaa esityksessä ehdotettua muutosta tupakkaverosta annettuun lakiin siten, että nikotiinipussit säädetään tupakkaverolain alaisiksi tuotteiksi. Liitto muistuttaa, että tupakka- ja nikotiinipolitiikan tavoitteena on tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen Suomessa. Lue lausunto

25.08.2023 Kansallisella Luontoterveysohjelmalla säästetään sote-kustannuksissa miljoonia

Yksi ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten hillitsemiseen on ihmisten luontoterveyden vahvistaminen. Pelkästään allergioiden, astman, diabeteksen ja masennuksen suorat ja epäsuorat kustannukset ovat yhteensä noin 6 miljardia euroa vuodessa. Allergia-, iho- ja astmaliitto uskoo, että sen käynnistämällä Kansallisella Luontoterveysohjelmalla (2023‒2026) kustannusten kasvu saadaan pysäytettyä. Lue mediatiedote

16.06.2023 Kesän jäätelövalikoimassa on vähän vaihtoehtoja allergiselle

Jäätelöstä nauttivalle allergiselle on tulossa ankea kesä, sillä erityisesti pähkinättömien jäätelöiden valikoima on pieni. Samaan aikaan kun pähkinäallergisten määrä on lisääntynyt, heille sopivien jäätelöiden määrä on vähentynyt. Lue mediatiedote

23.05.2023 Ota tuoksuille herkistyneet huomioon kevään ja kesän juhlissa

Hengitysliitto ja Allergia-, iho- ja astmaliitto muistuttavat yhdessä, että tuoksuille herkistyneitä on Suomessa noin puoli miljoonaa. Aikuisväestöstä noin 10–40 % herkistyy tuoksuille. Liitot kannustavat ottamaan kevään ja kesän juhlissa huomioon myös tuoksuille herkistyneet. Lue mediatiedote

16.05.2023 Järjestöjen yhteinen kannanotto hallitusneuvotteluihin.
Terveydestä, työ- ja toimintakyvystä ei pidä säästää, lausuvat järjestöt kannanotossaan. Edes tiukassa taloustilanteessa terveydestä tinkiminen ei saa olla tulevan hallituksen säästölistalla. Lue kannanotto

02.05.2023 Ikääntyneen astma on usein alihoidettu

Ikääntyneen astma on monesti alidiagnosoitu ja -hoidettu. Panostamalla astman varhaiseen tunnistamiseen ja hyvään, kokonaisvaltaiseen hoitoon parannettaisiin iäkkäiden astmaatikkojen toimintakykyä ja vähennettäisiin sairauden hoitokuluja. Lue mediatiedote

21.04.2023 Tutkimus: Lääkärit haluaisivat hyödyntää luontoterveyttä enemmän

Kosketus luonnon monipuoliseen mikrobistoon vahvistaa immuunijärjestelmäämme, ajattelee selvä enemmistö lääkäreistä ja terveydenhuollon ammattilaisista. He myös haluaisivat hyödyntää luontoterveyttä enemmän työssään, selvisi Allergia-, iho- ja astmaliiton ja Uute Scientificin laaja-alaisessa kyselytutkimuksessa. Lue mediatiedote

20.03.2023 Moni siitepölyallerginen hyötyisi siedätyshoidosta

Useiden siitepölyallergisten elämänlaatu paranisi siedätyshoidolla. Vähintään 80–90 prosenttia hoitoa saavista saa lopulta helpotusta allergiaoireisiin. Allergia-, iho- ja astmaliitto toivoo, että siedätyshoitoa käytettäisiin enemmän allergioiden hoidossa. Lue mediatiedote

27.02.2023 Vyöruusu aiheuttaa turhaa kärsimystä

Vyöruusu aiheutti vuonna 2022 yli 17 000 terveydenhuollon käyntiä sekä pitkittyneitä poissaoloja työikäisille. Siihen sairastumisen riskiä voi vähentää rokotteilla. Lue mediatiedote

07.02.2023 Lausunto selvityksestä järjestöjen varainhankinnan avustamisesta ja tukemisesta valtionavustustoiminnassa

Allergia-, iho- ja astmaliiton mielestä järjestöjen varainhankinnan avustaminen ja tukeminen on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa järjestöjen rahoitusta ollaan siirtämässä valtion talousarvioon eli käytännössä poliittisen päätöksenteon kohteeksi. Lue lausunto

07.02.2023 Vanhemmat pelkäävät: Osataanko kouluissa hoitaa anafylaksiaa?

Osa allergisten lasten vanhemmista kokee, että heidän lapsensa opettajalla ei ole riittävästi tietoa anafylaksiasta, selvisi Allergia-, iho- ja astmaliiton kyselystä. Liitto kannustaa opettajia opettelemaan anafylaktisen kohtauksen ennaltaehkäisyä ja ensiapua. Lue mediatiedote

26.01.2023 Lausunto luonnoksesta kansalliseksi luonnon monimuotoisuusstrategiaksi 2035

Allergia-, iho- ja astmaliitto tukee vahvasti strategian linjausta yhteiskunnallista kestävyysmurroksesta keinona turvata luonnon monimuotoisuutta ja pysäyttää luontokato. On tärkeää, että strategiassa on huomioitu luonnon monimuotoisuuden tuottamien ekosysteemipalvelujen sekä ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden yhteys. Luonto vaikuttaa tutkitusti niin fyysiseen, psyykkiseen kuin sosiaaliseen hyvinvointiin. Lue lausunto

19.01.2023 Allergia-, iho- ja astmaliitto ihmettelee Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen uudistusta

Kela ilmoittaa uudistavansa harkinnanvaraista kuntoutusta. Jatkossa se ei järjestä muun muassa ihon sairautta ja hengitystautia sairastavien lasten perhekursseja. Allergia-, iho- ja astmaliitto ihmettelee päätöstä, sillä Kela ei esitä mitään selkeää perustetta juuri näiden kurssien päättämiselle. Lue mediatiedote

2022

15.12.2022 Euroopan terveysjärjestöjen kirje EU:n ympäristöministereille

Euroopassa tulee päästä WHO:n ilmanlaadun suositusten tasolle ja vahvistaa ilmanlaadun terveysperusteista arviointia, jolloin samalla sekä haavoittuvaisimmat ryhmät (esim. lapset, hengityssairaat ja ikääntyvät) että koko Euroopan väestö tulisivat suojatuksi heikon ilmanlaadun terveydelle haitallisilta seurauksilta. Lue kirje

17.11.2022 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevasta lainsäädännöstä

Allergia-, iho- ja astmaliitosta on hyvä, että inhaloitavat lääkevalmisteet hyväksyttäisiin nykyistä laajemmin vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luetteloon silloin, kun lääkevalmisteet ovat hoidollisesti samanarvoisia ja niiden antolaitteet ovat samankaltaisia. Tärkeää on, että lääkärillä on oikeus kieltää lääkevaihto harkinnan mukaan. On myös hyvä, että apteekkien neuvontavelvoitetta ehdotetaan muutettavan siten, että apteekeilla olisi nimenomainen velvoite antaa laiteopastusta vaihtotilanteessa. Liitto on huolissaan siitä, miten lääkevalmisteen turvallisen käytön laiteneuvonta saadaan toteutumaan. Lue lausunto

7.11.2022 Ihotautia sairastavat kohtaavat epäasiallista kommentointia

Tuijottaminen, epäasiallinen kommentointi ja hyvää tarkoittavat neuvot voivat rikkoa ihotautia sairastavan ihorauhaa ja heikentää hänen itsetuntoaan. Allergia-, iho- ja astmaliiton kyselyssä ihotautia sairastaville 90 prosenttia koki, että heidän ihorauhaansa oli rikottu. Lue mediatiedote

25.10.2022 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Allergia-, iho- ja astmaliitto toivoo, että biologisten lääkkeiden apteekkivaihdossa huomioidaan lääkitys- ja potilasturvallisuus.  Liitto kannattaa lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) rajaamista apteekkivaihdon ulkopuolelle lääkitysturvallisuussyistä. Liitto esittää, että biologisten lääkevalmisteiden vaihtovälin olisi kuusi kuukautta tai vuosi, ja biologisia lääkkeitä koskevat lääkemääräykset olisivat voimassa yhden vuoden. Lue lausunto

14.9.2022 Atooppinen ihottuma hankaloittaa yli miljoonan suomalaisen elämää

Yli miljoona suomalaista sairastaa jossain vaiheessa elämäänsä atooppista ihottumaa. Se on hankala tauti, joka heikentää koko perheen hyvinvointia ja jaksamista. Allergia-, iho- ja astmaliitto muistuttaa 14.9. kansainvälisenä atopiapäivänä, että paremmalla hoidolla parannettaisiin atopiaa sairastavien elämänlaatua. Lue mediatiedote

4.8.2022 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi ja siihen liittyviksi asetusmuutosehdotuksiksi.

Allergia-, iho- ja astmaliitto kannattaa hallituksen esitystä siinä, että inhaloitavat lääkevalmisteet hyväksyttäisiin entistä laajemmin vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luetteloon. On kuitenkin tärkeä varmistaa, että yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten ja apteekkien välillä tiivistyy ja että apteekit pystyvät resurssoimaan lisääntyvän neuvonnan tarpeisiin. Lue lausunto.

23.6.2022 Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta ”Puun pienpolton savuhaittatapausten käsittely – ohje viranomaisille”

Puun pienpolton savuhaittatapausten käsittely -ohjeeseen on koottu toimintaohjeet ja parhaat käytännöt savuhaittatapausten hoitamiseksi lähtien neuvonnasta ja keskusteluista ja päätyen hankalimmissa tapauksissa käytettävään hallintopakkoon. Allergia-, iho- ja astmaliitto puoltaa ohjeessa kunnille esitettyjä vastuita savuhaitoista ja kiittää valmistelijoita hyvin valmistellusta luonnoksesta. Lue lausunto.

13.6.2022 Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta

Lakiluonnos sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta liittyy rahoitusmalliuudistukseen tähtäävään arpajaislain muuttamiseen. Lausunnossaan Allergia-, iho- ja astmaliitto muun muassa korostaa, että Sosiaali- ja terveysjärjestöille on välttämätöntä, että niiden toiminnan jatkuvuus turvataan ja rahoitus sekä sen taso ovat ennakoitavia pidemmällä tähtäyksellä. Lue lausunto

8.6.2022 Paremmalla asiakaskohtaamisella parannettaisiin pitkäaikaissairaan hoitoa

Pitkäaikaissairaan hoidon onnistumista edistetään hyvällä asiakkaan ja terveydenhuollon ammattilaisen kohtaamisella sekä asiakaslähtöisillä ja osallistavilla hoito- ja palveluketjuilla, painottaa Allergia-, iho- ja astmaliitto. Liiton kyselytutkimus paljasti, että sote-ammattilaisten ja asiakkaiden yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa on vielä kehitettävää. Lue mediatiedote

12.5.2022 Lausunto oikeusministeriölle Vapaa!-Fri! -hankkeen väliraportista

Väliraportin tarkoituksena on ollut rakentaa kokonaiskuva vapaaehtoistoiminnan kenttään kohdistuvista haasteita ja niiden juurisyistä sekä tuoda esiin vapaaehtoistoiminnan erilaisia vaikutuksia yhteiskunnassa. Raportissa esitetään sidosryhmille kysymyksiä eri aihealueista. Saadun lausuntopalautteen perusteella hankkeessa arvioidaan, mitä esiin nousseita teemoja tulisi selvittää tarkemmin ja mistä näkökulmista. Lue lausunto.

2.5.2022 Uusilla suosituksilla vähennetään lapsen astman pahentumista

Lapsen astman hyvällä hoidolla parannetaan astmalapsen ja vanhempien elämänlaatua. Myös työnantaja hyötyy, kun vanhempien poissaolot työstä vähenevät lapsen sairauden vuoksi, muistuttaa Allergia-, iho- ja astmaliitto Astmatietoviikolla 2.–8.5. Lue mediatiedote

4.4.2022 Lausunto hallituksen esitykseen vammaispalvelulainsäädännön uudistamisesta

Vammaispalvelulaki on tarkoitettu vammaisten ihmisten erityispalveluja turvaavaksi laiksi tilanteisiin, joissa yleiset sosiaalipalvelut eivät ole riittäviä. Tietty vamma tai diagnoosi ei määrittelisi oikeutta palveluun eikä rajaisi henkilöä kategorisesti pois erityispalveluiden piiristä, vaan ratkaisevaa olisi vammaisuudesta aiheutuva toimintakyvyn heikentyminen. Lue lausunto.

24.3.2022 Ruokaviraston helpotukset elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin on iso riski allergisille

Ruokavirasto on myöntänyt helpotuksia elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin toistaiseksi. Myönnetyt muutokset voivat aiheuttaa riskitilanteita ja hankaloittaa ruoka-allergisten elämää, painottaa Allergia-, iho- ja astmaliitto. Lue mediatiedote.

20.3.2022 Siitepölyallergian hyvällä hoidolla säästetään rahaa

Hoitamalla oikein siitepölyallergiaa parannetaan allergisen elämänlaatua ja pienennetään astmaan sairastumisen riskiä. Hyvästä hoidosta hyötyy myös yhteiskunta, sillä samalla vähennetään allergiasta ja astmasta aiheutuvia kustannuksia, painottaa Allergia-, iho- ja astmaliitto Allergiaviikolla 21.–27.3. Lue mediatiedote.

23.2.2022 Tiedon puute viivästyttää harvinaista ihotautia sairastavien hoitoon pääsyä

Harvinaiseen ihotautiin sairastuneilla on haasteita saada tietoa sairaudestaan. Kokemustiedolla on usein merkitystä sairastamisen eri vaiheissa, painottaa Allergia-, iho- ja astmaliitto kansainvälisenä Harvinaisten sairauksien päivänä 28.2. Lue mediatiedote.

8.2.2022 Isovanhempien oltava tarkkana: Murukin voi olla kohtalokas allergialapselle

Allergiselle lapselle pieni murukin allergian aiheuttajaa voi laukaista hengenvaarallisen kohtauksen, anafylaksian. Hyväntahtoiset isovanhemmat voivat tietämättömyyttään aiheuttaa lapsenlapsilleen vaaratilanteita. Allergia-, iho- ja astmaliitto haluaa muistuttaa 112-päivänä (11.2.) anafylaksialapsen isovanhempia anafylaksian ennaltaehkäisystä ja ensiavusta. Lue mediatiedote.

4.1.2022 Lausunto hallituksen esitykseen perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta

Hallituksen esityksessä esitetään muun muassa, etttä perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon pääsyn määräaika lyhenisi kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään siitä, kun on tehty arvio hoidon tarpeesta. Lue lausunto.

2021

20.12.2021: Allergia-, iho- ja astmaliiton ja Psoriasisliiton yhteinen kannanotto STEAn avustusehdotuksesta

Allergia-, iho- ja astmaliitto ja Psoriasisliitto ilmaisevat tyytymättömyytensä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn avustusehdotukseen, jossa ei ehdoteta rahoitusta aurinkopainotteiselle sopeutumisvalmennukselle ja kursseille etelässä atoopikoille ja psoriasiksesta kärsiville. Lue lausunto.

11.11.2021: Atopiaperheet tarvitsevat enemmän tukea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta

Atooppista ihottumaa sairastavien lasten vanhemmat tarvitsevat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kokonaisvaltaista tukea ja moniammatillista apua.  Lue mediatiedote.

21.9.2021: Pitkäaikaissairauden vaikutukset työelämässä -kyselyn mediatiedote

Liitto järjesti kolmen muun järjestön kanssa eduskunnassa tilaisuuden, jossa esiteltiin kansanedustajille työelämäkyselyn tuloksia. Lue mediatiedote kyselyn keskeisistä tuloksista. 

7.6.2021: Hallituksen esitys laiksi tupakkalain muuttamisesta

Liitto on antanut lausunnon hallituksen esitykseen laiksi tupakkalain muuttamisesta. Monilta osin liitto kannattaa Savuton Suomi 2030 -verkoston ehdotuksia. Lue liiton lausunto.

13.4.2021: Yhteisöllinen kansalaistoiminta

Allergia-, iho- ja astmaliitto on antanut lausunnon Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietinnöstä (OM005:00/2019). Työryhmä ehdottaa mietinnössään yhteisöllistä kansalaistoimintaa helpottavia muutoksia yhdistyslakiin ja muuhun kansalaistoimintaa koskevaan sääntelyyn. Lue liiton lausunto.

26.2.2021: Tiedon puute sairaudesta aiheuttaa harvinaista ihotautia sairastavalle haasteita työelämässä

Noin kolmannes harvinaista ihotautia sairastavista kokee sairauden vaikuttavan päivittäin kielteisesti opiskeluun, työn hakemiseen tai työn tekemiseen. Allergia-, iho- ja astmaliitto muistuttaa, että kokonaisvaltainen tuki harvinaissairaalle helpottaa jaksamista myös työelämässä. Lue Harvinaisten sairauksien päivän tiedote.

11.2.2021: Jokaisen tulisi uskaltaa ja osata käyttää adrenaliini-injektoria.

Allergia-, iho- ja astmaliitto kannustaa, että 112-päivänä (11.2.2021) kaikki opettelisivat adrenaliini-injektorin käytön. Anafylaksian yllättäessä injektori pelastaa ruoka-allergisen hengen. Lue 112-päivän tiedote.

2020

30.11.2020: Pitkäaikaissairauksien vaikutukset työelämässä

Pitkäaikaissairauksien vaikutukset työkykyyn tunnetaan työpaikoilla huonosti, mikä voi heikentää sairastuneen työhyvinvointia. Työkykyä voidaan kuitenkin tukea tehokkaasti jo olemassa olevin keinoin, toteavat työelämäselvityksen tehneet järjestöt. Lisätietoa kyselyn tuloksia avaavasta tiedotteesta.  

11.11.2020: Lausunto korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuosituksista

Liitto on antanut lausunnon Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Kelan tekemään luonnokseen korkeakouluopiskelijoiden uusista ruokailusuosituksista. Liitto korostaa lausunnossaan turvallisen ruokailuympäristön ja ruokalinjaston merkitystä. Tämä tarkoittaa muun muassa huomion kiinnittämistä kontaminaation välttämiseen ja allergiamerkintöjen selkeyteen. Lisäksi liitto suosittelee, että ruoka-allergian ilmoittamista yhdenmukaistetaan tekemällä sama lomake kaikkien toimijoiden käyttöön. 

30.9.2020: Kannanotto: STEA:n nimilinjaus ei saa viedä pohjaa järjestöjen kurssitoiminnalta

Järjestöissä pelätään, että uuden nimilinjauksen myötä niiden kurssitoiminta pirstaloituu erinimisiksi ryhmätoiminnoiksi. Vaarana on, että sitä aletaan rinnastaa yhdistys- ja lomatoiminnassa toteutettuihin ryhmämuotoisiin tilaisuuksiin tai muiden organisaatioiden, kuten kuntien tai yrittäjien erilaisiin ryhmämuotoisiin toimintoihin ja tapahtumiin, jolloin koko järjestölähtöisen sopeutumisvalmennuksen perimmäinen tarkoitus unohtuu ja pitkä historia päättyy.
 

25.9.2020: Sote-uudistuksen tulee varmistaa sosiaalihuollon rooli terveydenhuollon rinnalla

Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistamista ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi ei Allergia-, iho- ja astmaliiton mielestä huomioi siittävästi tasavertaisuutta. Liitto korostaa myös kolmannen sektorin huomioimista paremmin.

11.9.2020: Allergiat huomioon koulujen koira-avusteisessa työskentelyssä

Allergia-, iho- ja astmaliitto ry on mukana tekemässä Opetushallituksen laatimaa ohjeistusta koira-avusteisen työskentelyn toteutuksesta yhdessä Kennelliitto ry:n, Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n ja koulutuksen järjestäjän edustajan kanssa.

4.9.2020: Pitkäaikaissairaiden tukiverkko uhkaa haurastua

Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä sosiaali- ja terveysjärjestöiltä aiotaan ensi vuonna leikata peräti 127 miljoonaa euroa, mikä on 33 prosenttia tähän vuoteen verrattuna. Jos joka kolmas euro putoaa pois, se vaikuttaa suuresti sosiaali- ja terveysjärjestöjen tarjoamaan tukeen ja palveluihin, toteavat Allergia-, iho- ja astmaliiton, Crohn ja Colitis ry:n, Psoriasisliiton ja Reumaliiton toiminnanjohtajat kannanotossaan.

21.8.2020: Yhteiskunnan arvovalinta on ollut tukea järjestötoimintaa

Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä vuodelle 2021 sosiaali- ja terveysjärjestöiltä esitetään leikattavaksi 127 miljoonaa euroa, eli 33 prosenttia tähän vuoteen verrattuna. Toteutuessaan leikkaukset murentaisivat järjestöjen toiminnan pohjan. Allergia-, iho- ja astmaliiton mielestä erityisen huolestuttavaa on, että rahoitusleikkaukset kohdistuvat voimakkaimmin pitkäjänteiseen perusrahoitukseen. 

6.5.2020: Tupakoinnin lopettamisen tuen tehostaminen on yksi merkittävimmistä keinoista kansanterveyden parantamiseksi ja tupakkalain tavoitteen saavuttamiseksi

Allergia-, iho- ja astmaliitto on ottanut kantaa Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto PALKOn suositusluonnokseen tupakoinnin aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi. (”Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapaohjauksen ja omahoidon tuen menetelmissä tupakoinnin aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi”)

21.4.2020: Allerginen haluaa olla tärkeä, mutta huomaamaton asiakas ravintolassa

Tarjottavista ruuista tulee olla saatavilla tieto EU:n määrittelemistä 14 allergiaa ja intoleranssia aiheuttavista ainesosista. Tieto voi löytyä seinältä, menulta, tarjottavan ruuan vierestä tai olla helposti henkilökunnalta saatavissa. Allergia-, iho- ja astmaliiton kannanotto allergisen ruokailusta ravintolassa (PDF).

1.4.2020: Allergia-, iho- ja astmaliiton lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Allergia-, iho- ja astmaliitto on antanut lausuntonsa hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. (PDF) Liiton mukaan muun muassa perusterveydenhuollon lääkärikäyntien maksuttomuutta tulisi edistää sekä korostaa kunnan velvollisuutta antaa aktiivisesti tietoa asiakkaille maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä niiden kohdalla, joiden toimeentulovaikeudet ovat tiedossa. Liitto teki kolmen muun järjestön kanssa v. 2018 selvityksen pitkäaikaissairauksien kustannuksista. Lausunnossa on hyödynnetty selvityksen tuloksia.

12.3.2020: Koronavirukselta suojautuminen on astmaatikolle erityisen tärkeä

Koronavirukselta suojautuminen on astmaatikolle erityisen tärkeää. (PDF) Allergia-, iho- ja astmaliitto kehottaa astmaa sairastavia erityiseen huolellisuuteen infektioiden ehkäisyssä.

26.2.2020 Harvinaista ihotautia sairastava tarvitsee tukea arkeen

Lähes puolet harvinaista ihotautia sairastavista arvioi sairauden hankaloittaneen työuraa ja sosiaalista elämää joko paljon tai erittäin paljon. Allergia-, iho- ja astmaliiton 2019 tekemän selvityksen mukaan vain pieni osa vastaajista on saanut ohjausta tai neuvontaa arjen haasteisiin.

3.2.2020 Peruukki on alopeciaa sairastavan lakisääteinen apuväline

Allergia-, iho ja astmaliitto selvitti kyselyssään alopeciaa sairastavien kokemuksia peruukkien hankinnasta sekä alopecian vaikutuksista elämänlaattun.Vastausten mukaan vain kolmannekselle sairastuneista on tehty asianmukainen tarpeen arviointi peruukin hankkimista varten.

2019

Allergia-, iho- ja astmaliiton lausunto luonnokseen Harvinaisten sairauksien kansallisesta ohjelmasta 2019-2023 (PDF)

Lemmikit julkisissa tiloissa, kuten kirjastoissa (PDF)

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista (PDF)

Pitkäaikaissairaudet rasittavat taloutta (PDF)

Toiminnallisten häiriöiden yhtenäiset hoidon perusteet 16.5.2018 (PDF) / STM010:00/2015

Soveltava Liikunta SoveLi ry:n ja SoveLi ry:n jäsenjärjestöjen yhteinen lausunto liikuntapoliittiseen selontekoon liittyen (PDF)

Terveet tilat 2028 -ohjelma, liiton palaute

Sivua päivitetty: 11.4.2024