Mitä tietoa etsit?
Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

Liitto antaa lausuntoja kohderyhmän kannalta keskeisiin lakiehdotuksiin. Lisäksi liitto ottaa kantaa muihin kohderyhmän kannalta merkittäviin yhteiskunnallisiin sekä sosiaali- ja terveyspoliittisiin muutoksiin ja uudistuksiin.

2021

21.9.2021: Pitkäaikaissairauden vaikutukset työelämässä -kyselyn mediatiedote

Liitto järjesti kolmen muun järjestön kanssa eduskunnassa tilaisuuden, jossa esiteltiin kansanedustajille työelämäkyselyn tuloksia. Lue mediatiedote kyselyn keskeisistä tuloksista. 

7.6.2021: Hallituksen esitys laiksi tupakkalain muuttamisesta

Liitto on antanut lausunnon hallituksen esitykseen laiksi tupakkalain muuttamisesta. Monilta osin liitto kannattaa Savuton Suomi 2030 -verkoston ehdotuksia. Lue liiton lausunto.

13.4.2021: Yhteisöllinen kansalaistoiminta

Allergia-, iho- ja astmaliitto on antanut lausunnon Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietinnöstä (OM005:00/2019). Työryhmä ehdottaa mietinnössään yhteisöllistä kansalaistoimintaa helpottavia muutoksia yhdistyslakiin ja muuhun kansalaistoimintaa koskevaan sääntelyyn. Lue liiton lausunto.

26.2.2021: Tiedon puute sairaudesta aiheuttaa harvinaista ihotautia sairastavalle haasteita työelämässä

Noin kolmannes harvinaista ihotautia sairastavista kokee sairauden vaikuttavan päivittäin kielteisesti opiskeluun, työn hakemiseen tai työn tekemiseen. Allergia-, iho- ja astmaliitto muistuttaa, että kokonaisvaltainen tuki harvinaissairaalle helpottaa jaksamista myös työelämässä. Lue Harvinaisten sairauksien päivän tiedote.

11.2.2021: Jokaisen tulisi uskaltaa ja osata käyttää adrenaliini-injektoria.

Allergia-, iho- ja astmaliitto kannustaa, että 112-päivänä (11.2.2021) kaikki opettelisivat adrenaliini-injektorin käytön. Anafylaksian yllättäessä injektori pelastaa ruoka-allergisen hengen. Lue 112-päivän tiedote.

2020

30.11.2020: Pitkäaikaissairauksien vaikutukset työelämässä

Pitkäaikaissairauksien vaikutukset työkykyyn tunnetaan työpaikoilla huonosti, mikä voi heikentää sairastuneen työhyvinvointia. Työkykyä voidaan kuitenkin tukea tehokkaasti jo olemassa olevin keinoin, toteavat työelämäselvityksen tehneet järjestöt. Lisätietoa kyselyn tuloksia avaavasta tiedotteesta.  

11.11.2020: Lausunto korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuosituksista

Liitto on antanut lausunnon Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Kelan tekemään luonnokseen korkeakouluopiskelijoiden uusista ruokailusuosituksista. Liitto korostaa lausunnossaan turvallisen ruokailuympäristön ja ruokalinjaston merkitystä. Tämä tarkoittaa muun muassa huomion kiinnittämistä kontaminaation välttämiseen ja allergiamerkintöjen selkeyteen. Lisäksi liitto suosittelee, että ruoka-allergian ilmoittamista yhdenmukaistetaan tekemällä sama lomake kaikkien toimijoiden käyttöön. 

30.9.2020: Kannanotto: STEA:n nimilinjaus ei saa viedä pohjaa järjestöjen kurssitoiminnalta

Järjestöissä pelätään, että uuden nimilinjauksen myötä niiden kurssitoiminta pirstaloituu erinimisiksi ryhmätoiminnoiksi. Vaarana on, että sitä aletaan rinnastaa yhdistys- ja lomatoiminnassa toteutettuihin ryhmämuotoisiin tilaisuuksiin tai muiden organisaatioiden, kuten kuntien tai yrittäjien erilaisiin ryhmämuotoisiin toimintoihin ja tapahtumiin, jolloin koko järjestölähtöisen sopeutumisvalmennuksen perimmäinen tarkoitus unohtuu ja pitkä historia päättyy.
 

25.9.2020: Sote-uudistuksen tulee varmistaa sosiaalihuollon rooli terveydenhuollon rinnalla

Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistamista ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi ei Allergia-, iho- ja astmaliiton mielestä huomioi siittävästi tasavertaisuutta. Liitto korostaa myös kolmannen sektorin huomioimista paremmin.

11.9.2020: Allergiat huomioon koulujen koira-avusteisessa työskentelyssä

Allergia-, iho- ja astmaliitto ry on mukana tekemässä Opetushallituksen laatimaa ohjeistusta koira-avusteisen työskentelyn toteutuksesta yhdessä Kennelliitto ry:n, Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n ja koulutuksen järjestäjän edustajan kanssa.

4.9.2020: Pitkäaikaissairaiden tukiverkko uhkaa haurastua

Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä sosiaali- ja terveysjärjestöiltä aiotaan ensi vuonna leikata peräti 127 miljoonaa euroa, mikä on 33 prosenttia tähän vuoteen verrattuna. Jos joka kolmas euro putoaa pois, se vaikuttaa suuresti sosiaali- ja terveysjärjestöjen tarjoamaan tukeen ja palveluihin, toteavat Allergia-, iho- ja astmaliiton, Crohn ja Colitis ry:n, Psoriasisliiton ja Reumaliiton toiminnanjohtajat kannanotossaan.

21.8.2020: Yhteiskunnan arvovalinta on ollut tukea järjestötoimintaa

Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä vuodelle 2021 sosiaali- ja terveysjärjestöiltä esitetään leikattavaksi 127 miljoonaa euroa, eli 33 prosenttia tähän vuoteen verrattuna. Toteutuessaan leikkaukset murentaisivat järjestöjen toiminnan pohjan. Allergia-, iho- ja astmaliiton mielestä erityisen huolestuttavaa on, että rahoitusleikkaukset kohdistuvat voimakkaimmin pitkäjänteiseen perusrahoitukseen. 

6.5.2020: Tupakoinnin lopettamisen tuen tehostaminen on yksi merkittävimmistä keinoista kansanterveyden parantamiseksi ja tupakkalain tavoitteen saavuttamiseksi

Allergia-, iho- ja astmaliitto on ottanut kantaa Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto PALKOn suositusluonnokseen tupakoinnin aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi. (”Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapaohjauksen ja omahoidon tuen menetelmissä tupakoinnin aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi”)

21.4.2020: Allerginen haluaa olla tärkeä, mutta huomaamaton asiakas ravintolassa

Tarjottavista ruuista tulee olla saatavilla tieto EU:n määrittelemistä 14 allergiaa ja intoleranssia aiheuttavista ainesosista. Tieto voi löytyä seinältä, menulta, tarjottavan ruuan vierestä tai olla helposti henkilökunnalta saatavissa. Allergia-, iho- ja astmaliiton kannanotto allergisen ruokailusta ravintolassa (PDF).

1.4.2020: Allergia-, iho- ja astmaliiton lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Allergia-, iho- ja astmaliitto on antanut lausuntonsa hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. (PDF) Liiton mukaan muun muassa perusterveydenhuollon lääkärikäyntien maksuttomuutta tulisi edistää sekä korostaa kunnan velvollisuutta antaa aktiivisesti tietoa asiakkaille maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä niiden kohdalla, joiden toimeentulovaikeudet ovat tiedossa. Liitto teki kolmen muun järjestön kanssa v. 2018 selvityksen pitkäaikaissairauksien kustannuksista. Lausunnossa on hyödynnetty selvityksen tuloksia.

12.3.2020: Koronavirukselta suojautuminen on astmaatikolle erityisen tärkeä

Koronavirukselta suojautuminen on astmaatikolle erityisen tärkeää. (PDF) Allergia-, iho- ja astmaliitto kehottaa astmaa sairastavia erityiseen huolellisuuteen infektioiden ehkäisyssä.

26.2.2020 Harvinaista ihotautia sairastava tarvitsee tukea arkeen

Lähes puolet harvinaista ihotautia sairastavista arvioi sairauden hankaloittaneen työuraa ja sosiaalista elämää joko paljon tai erittäin paljon. Allergia-, iho- ja astmaliiton 2019 tekemän selvityksen mukaan vain pieni osa vastaajista on saanut ohjausta tai neuvontaa arjen haasteisiin.

3.2.2020 Peruukki on alopeciaa sairastavan lakisääteinen apuväline

Allergia-, iho ja astmaliitto selvitti kyselyssään alopeciaa sairastavien kokemuksia peruukkien hankinnasta sekä alopecian vaikutuksista elämänlaattun.Vastausten mukaan vain kolmannekselle sairastuneista on tehty asianmukainen tarpeen arviointi peruukin hankkimista varten.

2019

Allergia-, iho- ja astmaliiton lausunto luonnokseen Harvinaisten sairauksien kansallisesta ohjelmasta 2019-2023 (PDF)

Lemmikit julkisissa tiloissa, kuten kirjastoissa (PDF)

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista (PDF)

Pitkäaikaissairaudet rasittavat taloutta (PDF)

Toiminnallisten häiriöiden yhtenäiset hoidon perusteet 16.5.2018 (PDF) / STM010:00/2015

Soveltava Liikunta SoveLi ry:n ja SoveLi ry:n jäsenjärjestöjen yhteinen lausunto liikuntapoliittiseen selontekoon liittyen (PDF)

Terveet tilat 2028 -ohjelma, liiton palaute

Sivua päivitetty: 22.9.2021