Mitä tietoa etsit?

Kyselyt ja selvitykset

Liitossa tehdään säännöllisesti eri kohderyhmiin kohdistuvia kyselyitä ja selvityksiä. Osa kyselyistä tehdään yhteistyössä muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Kyselyiden avulla selvitetään muun muassa pitkäaikaissairauksien vaikutuksia elämänlaatuun ja arkiselviytymiseen.

Ruoka-allergiset lapset, 2021

Kyselyn kohteena oli lapsiperheet, joissa on alle kouluikäinen, ruoka-allerginen lapsi. Kyselyn tarkoitus oli selvittää ruoka-allergioiden vaikutuksia perheiden arkeen. Vastaajina oli 481 vanhempaa. Lue yhteenveto kyselyn tuloksista.

Pitkäaikaissairauksien vaikutukset työelämässä, 2020

Allergia-, iho- ja astmaliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Psoriasisliitto ja Reumaliitto teettivät kyselyn, jonka tavoitteena oli kartoittaa pitkäaikaissairauksien vaikutuksia työelämässä. Kyselyyn vastasi lähes 4 000 pitkäaikaissairasta. Lue lisää kyselyn tuloksia avaavasta tiedotteesta. Lue yhteenveto Allergia-, iho- ja astmaliiton kohderyhmän tuloksista. Infograafi suomeksi ja infograafi ruotsiksi.

Koronan vaikutukset allergiaa, ihotautia ja astmaa sairastavien arkeen ja palveluiden saatavuuteen, 2020

Kyselyssä selvitettiin koronan vaikutuksista liiton kohderyhmien arkeen ja palveluiden saatavuuteen. Lisäksi selvittiin liiton onnistumista viestinnässä ja toiminnassa. Kyselyyn vastasi 1 750 henkilöä. Lue lyhyt yhteenveto tuloksista. Lue pidempi raportti tuloksista. Sisältää taulukoita ja kuvioita. 

Astmaa sairastavat, 2020

Kyselytutkimuksen tarkoitus oli selvittää astmaa sairastavien kokemusta sairaudestaan ja sen kanssa elämisestä. Vastaajia oli yhteensä 1 858 henkilöä. Lue keskeisimmät havainnot kyselyn tuloksista.

Hereditääristä angioödemaa sairastavat (HAE), 2020

Allergia, iho- ja astmaliiton, Suomen HAE-yhdistyksen ja lääkeyhtiö Takedan suunnitteleman kyselyn HAE:ta sairastaville toteuttui Nordic Healthcare Group. Kyselyn ja haastattelujen tarkoituksena oli selvittää HAE-tautia sairastavien kokemuksia sairaudesta, sen hoidosta ja elämänlaadusta. Lue yhteenveto kyselyn tuloksista.

Ravitsemusterapian saatavuus, 2019

Allergia-, iho- ja astmaliitto, Cronh ja Colitis ry, Diabetesliitto, Keliakialiitto sekä Munuais- ja maksaliitto tekivät selvityksen ravitsemusterapian saatavuudesta ja sen alueellisista eroista. Kyselyyn saatiin 2 500 vastausta. Lue yhteenveto kyselyn tuloksista.

Harvinaista ihotautia sairastavat aikuiset ja lapset, 2019

Harvinaiset ihosairaudet ovat moninaisia, mikä näkyi myös kyselyn tuloksissa: osalla sairaus on vaikuttanut elämään runsaastikin, mutta osalla vaikutukset ovat olleet vähäisiä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta saadussa tuessa näkyy sama kaksijakoisuus: osa on saanut tukea, osa ei. Lapsiperheet kokevat saaneensa paremmin tukea kuin aikuiset. Lue lisää kyselyn tuloksista. 

Alopeciaa sairastavat aikuiset, 2019

Kysely osoitti, että alopeciaa sairastavien kokemukset peruukkien hankkimisesta sekä alopecian vaikutuksista elämänlaatuun vaihtelevat yksilöstä toiseen. Tämän vuoksi alopecian vaikutukset elämänlaatuun tulisi arvioida aina yksilöllisesti ennen maksusitoumuksen myöntämistä peruukkiin. Alopeciaa sairastavan oma kokemus sairauden henkisistä ja sosiaalista vaikutuksista tulisi ottaa todesta. Peruukki on parhaimmillaan itsetuntoa ja minäkuvaa vahvistava apuväline. Sen tarpeellisuuden arviointi tulisikin toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja alopeciaa sairastavan yhteistyönä. Lue lisää kyselyn tuloksista.

Keinoihon käyttö, 2018

Allergia-, iho- ja astmaliiton, Diabetesliiton ja Psoriasisliiton yhteinen kysely keinoihon tai ihonsuojavalmisteen käytöstä. Kyselyssä haluttiin selvittää, missä määrin keinoihoa käytetään, onko sen käyttö kirjattu hoitosuunnitelmaan ja miten paljon sen käyttö aiheuttaa taloudellista rasitusta. Lue yhteenveto kyselyn tuloksista

Pitkäaikaissairauksien aiheuttamat kustannukset, 2018

Allergia-, iho- ja astmaliitto, Crohn ja Colitis ry, Psoriasisliitto ja Reumaliitto teettivät kyselyn pitkäaikaissairauksien aiheuttamista kustannuksista sekä kustannusten vaikutuksista arkeen. Kyselyn mukaan myös moni keskituloisista kokee pitkäaikaissairauden aiheuttamat kustannukset taloudellisena rasitteena. Lue yhteenveto kyselyn tuloksista. 

Atooppista ihottumaa sairastavat, 2017

Kyselyn kohderyhmänä olivat yli 18-vuotiaat atooppista ihottumaa sairastavat. Sillä haluttiin selvittää sairastavien kokemuksia sairauden kanssa elämisestä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Sanofin kanssa. Lue artikkeli kyselyn tuloksista.

Sivua päivitetty: 7.10.2021