Kyselyt ja selvitykset

Liitossa tehdään säännöllisesti eri kohderyhmiin kohdistuvia kyselyitä ja selvityksiä. Osa kyselyistä tehdään yhteistyössä muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Kyselyiden avulla selvitetään muun muassa pitkäaikaissairauksien vaikutuksia elämänlaatuun ja arkiselviytymiseen.

Kosmetiikka-allergisten kokemukset kauneudenhoitopalveluista, 2024

Allergia-, iho- ja astmaliitto sekä Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys toteuttivat yhdessä Kosmetiikka-allergisten kokemukset kauneudenhoitopalveluista-kyselyn. Kyselyyn vastasi 88 henkilöä. Lue yhteenveto kyselyn tuloksista.

Astma ja arki, 2024

Astma ja arki -kyselyllä haluttiin selvittää työikäisten, astmaa sairastavien kokemuksia astman kanssa elämämisestä. Kyselyyn vastasi 1 025 henkilöä. Lue kyselyn yhteenveto.

Pitkäaikaissairastamisen kustannukset, 2023

Allergia-, iho- ja astmaliitto teki yhdessä Reumaliiton, Psoriasisliiton sekä IBD ja muut suolistosairaudet ry:n kanssa kyselyn sairastamisen kustannuksista. Kyselyyn tuli 5 039 vastausta. Lue yhteenveto kyselyn keskeisimmistä tuloksista.

Astma ja elämänkaari, 2023

10 henkilön haastatteluun perustuva tutkimus astman vaikutuksista elämänkaaren eri vaiheisiin. Lue yhteenveto haastattelututkimuksesta. 

Jäsenkysely, 2023

Jäsenkyselyyn tuli 1 190 vastausta, mikä oli 40 prosenttia enemmän kuin vuoden 2021 kyselyssä. Lue yhteenveto kyselyn tuloksista.

Ruoka-allergisena kahvilassa -kysely, 2023

Allergia- iho- ja astmaliitto ja Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys tekivät kyselyn (n = 684) ruoka-allergisten asiakkaiden kokemuksista kahviloissa käymisestä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään muun muassa syksyn 2023 Ruoka-allergiapäivän sisällöissä. Kyselyssä oli taustatietojen ja muutamien väitteiden lisäksi vapaakenttiä, joissa vastaajat saattoivat kertoa sekä positiivisista että negatiivisista kokemuksista. Lisäksi vastaajat saivat antaa terveisiä kahvilatyöntekijöille. Vapaakenttiin tuli kaiken kaikkiaan 2 865 vastausta, joten vain osa niistä on otettu mukaan tähän yhteenvetoon. Lue raportti kyselyn tuloksista.

Hidradenitis suppurativaa sairastavat, 2023

Allergia-, iho- ja astmaliiton ja Novartiksen toteuttaman kyselyn mukaan hidradenitis suppurativa (HS) rajoittaa monin eri tavoin arkea ja se koetaan psykososiaalisesti kuormittavana. Kyselyyn vastasi 270 HS:aa sairastavaa. Lue raportti kyselyn tuloksista.

Astmaa sairastavien parissa työtä tekevät ammattilaiset, 2023

Allergia-, iho- ja astmaliitto toteutti kyselyn astmaa sairastavien parissa tekeville ammattilaisille alkuvuonna 2023. Kyselyyn vastasi 139 ammattilaista. Liiton oman ammattilaisrekisterin lisäksi kyselyn linkkiä välittivät Filha ry sekä Astma- ja Allergiahoitajat ry. Lue yhteenveto tuloksista.

Anafylaksialapsi koulussa, 2022

Anafylaksialasten vanhemmille (n = 50) tehty kysely anafylaksialapsen koulunkäyntiin liittyvistä teemoista. Kyselyn tuloksien perusteella tehtiin opas Anafylaksialapsi koulussa

Verkkovertaistuki järjestöjen auttamistyönä, 2022

Psoriasisliiton hallinnoiman Verkkovertaistukitutkimushankkeen loppuraportti ja hankkeen taustoituksesi tehty kirjallisuuskatsaus. Tutkimuksen aineistona oli 18 Psoriasisliiton ja Allergia-, iho- ja astmaliiton verkossa järjestettyä vertaistukitapaamista.

Pitkäaikaissairaan hoito sairastavan silmin, 2021

Tutkimuksen toteuttivat Novartis ja Sanofi yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliiton, Migreeniyhdistyksen, Neuroliiton, Psoriasisliiton ja Reumaliiton kanssa.Vastaajia oli yhtensä 875. Alleriga-, iho- ja astmaliitossa kysely kohdennettiin astmaa ja kroonista urtikariaa sairastaville. Lue yhteenveto kyselyn tuloksista ja infograafi astma-vastaajien tuloksista.

Atooppinen ihottuma, kyselytutkimus, aikuiset, 2021

Atooppisen ihon oireilu voi hankaloittaa monella tavalla päivittäistä elämää. Suomalaisen kyselytutkimuksen mukaan atooppinen ihottuma vaikuttaa noin neljänneksellä sitä sairastavista haitallisesti esimerkiksi harrastuksiin, itsetuntoon ja työuraan. Allergia-, iho- ja astmaliitto ja Pfizer toteuttivat valtakunnallisen kyselytutkimuksen atooppista ihottumaa sairastavien kokemuksista yhteistyössä Nordic Healthcare Groupin kanssa. Kyselytutkimukseen osallistui 251 henkilöä ja se toteutettiin sähköisesti 23.6. - 26.9.2021. Lue mediatiedote kyselystä.

Atopialapsiperheet, 2021

Kyselyyn vastasi yhteensä 466 perhettä, joissa yhdellä tai useammalla 6 - 18 -vuotiaalla lapsella on atooppinen ihottuma. Vastaava kysely toteutettiin myös muissa Pohjoismaissa. Lue kyselyn tuloksista tehty mediatiedote.

Ruoka-allergiset lapset, 2021

Kyselyn kohteena oli lapsiperheet, joissa on alle kouluikäinen, ruoka-allerginen lapsi. Kyselyn tarkoitus oli selvittää ruoka-allergioiden vaikutuksia perheiden arkeen. Vastaajina oli 481 vanhempaa. Lue yhteenveto kyselyn tuloksista.

Pitkäaikaissairauksien vaikutukset työelämässä, 2020

Allergia-, iho- ja astmaliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Psoriasisliitto ja Reumaliitto teettivät kyselyn, jonka tavoitteena oli kartoittaa pitkäaikaissairauksien vaikutuksia työelämässä. Kyselyyn vastasi lähes 4 000 pitkäaikaissairasta. Lue lisää kyselyn tuloksia avaavasta tiedotteesta. Lue yhteenveto Allergia-, iho- ja astmaliiton kohderyhmän tuloksista. Infograafi suomeksi ja infograafi ruotsiksi.

Koronan vaikutukset allergiaa, ihotautia ja astmaa sairastavien arkeen ja palveluiden saatavuuteen, 2020

Kyselyssä selvitettiin koronan vaikutuksista liiton kohderyhmien arkeen ja palveluiden saatavuuteen. Lisäksi selvittiin liiton onnistumista viestinnässä ja toiminnassa. Kyselyyn vastasi 1 750 henkilöä. Lue lyhyt yhteenveto tuloksista. Lue pidempi raportti tuloksista. Sisältää taulukoita ja kuvioita. 

Astmaa sairastavat, 2020

Kyselytutkimuksen tarkoitus oli selvittää astmaa sairastavien kokemusta sairaudestaan ja sen kanssa elämisestä. Vastaajia oli yhteensä 1 858 henkilöä. Lue keskeisimmät havainnot kyselyn tuloksista.

Hereditääristä angioödemaa sairastavat (HAE), 2020

Allergia, iho- ja astmaliiton, Suomen HAE-yhdistyksen ja lääkeyhtiö Takedan suunnitteleman kyselyn HAE:ta sairastaville toteuttui Nordic Healthcare Group. Kyselyn ja haastattelujen tarkoituksena oli selvittää HAE-tautia sairastavien kokemuksia sairaudesta, sen hoidosta ja elämänlaadusta. Lue yhteenveto kyselyn tuloksista.

Ravitsemusterapian saatavuus, 2019

Allergia-, iho- ja astmaliitto, Cronh ja Colitis ry, Diabetesliitto, Keliakialiitto sekä Munuais- ja maksaliitto tekivät selvityksen ravitsemusterapian saatavuudesta ja sen alueellisista eroista. Kyselyyn saatiin 2 500 vastausta. Lue yhteenveto kyselyn tuloksista.

Harvinaista ihotautia sairastavat aikuiset ja lapset, 2019

Harvinaiset ihosairaudet ovat moninaisia, mikä näkyi myös kyselyn tuloksissa: osalla sairaus on vaikuttanut elämään runsaastikin, mutta osalla vaikutukset ovat olleet vähäisiä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta saadussa tuessa näkyy sama kaksijakoisuus: osa on saanut tukea, osa ei. Lapsiperheet kokevat saaneensa paremmin tukea kuin aikuiset. Lue lisää kyselyn tuloksista. 

Alopeciaa sairastavat aikuiset, 2019

Kysely osoitti, että alopeciaa sairastavien kokemukset peruukkien hankkimisesta sekä alopecian vaikutuksista elämänlaatuun vaihtelevat yksilöstä toiseen. Tämän vuoksi alopecian vaikutukset elämänlaatuun tulisi arvioida aina yksilöllisesti ennen maksusitoumuksen myöntämistä peruukkiin. Alopeciaa sairastavan oma kokemus sairauden henkisistä ja sosiaalista vaikutuksista tulisi ottaa todesta. Peruukki on parhaimmillaan itsetuntoa ja minäkuvaa vahvistava apuväline. Sen tarpeellisuuden arviointi tulisikin toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja alopeciaa sairastavan yhteistyönä. Lue lisää kyselyn tuloksista.

Keinoihon käyttö, 2018

Allergia-, iho- ja astmaliiton, Diabetesliiton ja Psoriasisliiton yhteinen kysely keinoihon tai ihonsuojavalmisteen käytöstä. Kyselyssä haluttiin selvittää, missä määrin keinoihoa käytetään, onko sen käyttö kirjattu hoitosuunnitelmaan ja miten paljon sen käyttö aiheuttaa taloudellista rasitusta. Lue yhteenveto kyselyn tuloksista

Pitkäaikaissairauksien aiheuttamat kustannukset, 2018

Allergia-, iho- ja astmaliitto, Crohn ja Colitis ry, Psoriasisliitto ja Reumaliitto teettivät kyselyn pitkäaikaissairauksien aiheuttamista kustannuksista sekä kustannusten vaikutuksista arkeen. Kyselyn mukaan myös moni keskituloisista kokee pitkäaikaissairauden aiheuttamat kustannukset taloudellisena rasitteena. Lue yhteenveto kyselyn tuloksista. 

Atooppista ihottumaa sairastavat, 2017

Kyselyn kohderyhmänä olivat yli 18-vuotiaat atooppista ihottumaa sairastavat. Sillä haluttiin selvittää sairastavien kokemuksia sairauden kanssa elämisestä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Sanofin kanssa. Lue artikkeli kyselyn tuloksista.

Sivua päivitetty: 11.4.2024