Mitä tietoa etsit?
Allergiasäätiö

Allergiasäätiö

Allergiasäätiön tarkoituksena on säädekirjan ja säätiön sääntöjen mukaan toimia yhteistoiminnassa allergisten sairauksien vastustamistyötä harjoittavien ja tukevien henkilöiden, viranomaisten ja muiden yhteisöjen kanssa mainittujen sairauksien ehkäisemiseksi sekä näitä sairauksia potevien aseman helpottamiseksi ja heidän huoltonsa edistämiseksi, parantaa allergisia sairauksia koskevaa tietämystä ja edistää näiden sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa koskevaa tieteellistä tutkimusta sekä aikaansaada näitä sairauksia poteviin  kohdistuvaa yleistä ymmärrystä, tukea mainittuja sairauksia potevia henkisesti sekä aineellisesti ja osallistua kansainvälisissä puitteissa tapahtuvaan allergisten sairauksien vastustamistyöhön.

Osana tarkoituksensa toteuttamista Allergiasäätiö myöntää apurahoja allergioita ja astmaa koskevaan tutkimustyöhön ja matka-apurahoja, allergia-alan opinto-, kongressi- ja esitelmämatkoihin.

Vuonna 2021 apurahojen myöntämisessä painotetaan sellaista tutkimusta, joka arvioi järjestötyön vaikutuksia allergiaa sairastavien henkilöiden ja heidän perheidensä elämässä. Apurahoja myönnetään vuosittain enintään Allergiasäätiön talousarvioon budjetoitu määrä. Vuodelle 2021 apurahaa on budjetoitu 16 500 euroa. Apurahoista päättää Allergiasäätiön hallitus hakemusten perusteella.

Hakuaika on 1.10 - 15.11.2021.

Apurahahakemukset tulee toimittaa osoitteeseen:

Allergiasäätiö Hallitus / Sirpa Pajunen

Paciuksenkatu 19

00270 Helsinki

tai sähköpostilla sirpa.pajunen@allergia.fi

Allergiasäätiön on annettava verovuoden aikana maksetuista apurahoista verottajalle vuosi-ilmoitus, minkä takia hakijan on hakemuksessaan ilmoitettava mm. nimensä, henkilötunnuksensa, osoitteensa, apurahan käyttötarkoitus sekä haettava määrä.

Apurahahakemus (PDF)

Verotuksesta

Tuloverolain mukaan opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten saadut stipendit tai muut apurahat taikka tieteellisen, 2 (2) taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi saadut palkinnot ovat tietyin edellytyksin verovapaata tuloa. Veronalaisuus riippuu stipendin, apurahan tai palkinnon myöntäjästä ja maksetusta määrästä seuraavasti:

 • Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön antamat stipendit, opintoapurahat ja muut apurahat sekä palkin not ovat verovapaita.
 • Säätiöltä (Allergiasäätiö) tai rahastolta, rekisteröidyltä yhdistykseltä tai osakeyhtiöltä saadut stipendit, opintoapurahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat veronalaista tuloa vain siltä osin kuin verovelvollisen verovuonna saamien kaikkien stipendien, muiden apurahojen, opintorahojen ja muiden palkintojen yhteenlaskettu määrä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneiden menojen vähentämisen jälkeen ylittää valtion taitelija-apuhan vuotuisen määrän.

Apurahan ja tunnustuspalkinnon antajan on ilmoitettava Verohallinnolle kaikki stipendit, opintorahat, kirjasto- ja näyttöapurahat sekä palkinnot, joiden määrä samalle suorituksen saajalle kalenterivuonna on vähintään 1 000 euroa. Ilmoituksessa on mainittava mm. stipendin-, apurahan tai palkinnon saajan nimi, henkilötunnus, osoite, stipendin tai apurahan käyttötarkoitus sekä maksettu määrä.

Säätiön avustustoiminnan periaatteet ja avustuskriteerit

 • avustuksia jaetaan joka vuosi hallituksen päättämä määrä
 • avustuksia myönnetään pääsääntöisesti vain projektiluontoisiin kohteisiin
 • avustuksia voidaan myöntää vain kerran per avustuskohde
 • avustuksia ei myönnetä Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n jäsenyhdistysten perustoimintaan

YLEISET AVUSTUSKRITEERIT

 • SISÄLLÖLLINEN OSUVUUS
 • YHTEISKUNNALLINEN MERKITSEVYYS
 • TAVOITTEELLISUUS
 • INNOVATIIVISUUS
 • AJESSA MUKANA OLEMINEN
 • VAROJEN TALOUDELLINEN KÄYTTÖ

Sivua päivitetty: 5.10.2021