Allergia-, iho- ja astmasäätiö

Allergia-, iho- ja astmasäätiö

Allergia-, iho- ja astmasäätiö tekee yhteistyötä eri yhteisöjen, viranomaisten ja henkilöiden kanssa allergioiden ja astman ehkäisemiseksi ja sairastavien aseman parantamiseksi. Säätiö myös edistää allergioihin ja astmaan liittyvää tutkimustyötä.

Allergia-, iho- ja astmasäätiö tarkoituksena on säädekirjan ja säätiön sääntöjen mukaan toimia yhteistoiminnassa allergisten sairauksien vastustamistyötä harjoittavien ja tukevien henkilöiden, viranomaisten ja muiden yhteisöjen kanssa mainittujen sairauksien ehkäisemiseksi sekä näitä sairauksia potevien aseman helpottamiseksi ja heidän huoltonsa edistämiseksi, parantaa allergisia sairauksia koskevaa tietämystä ja edistää näiden sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa koskevaa tieteellistä tutkimusta sekä aikaansaada näitä sairauksia poteviin  kohdistuvaa yleistä ymmärrystä, tukea mainittuja sairauksia potevia henkisesti sekä aineellisesti ja osallistua kansainvälisissä puitteissa tapahtuvaan allergisten sairauksien vastustamistyöhön.

Osana tarkoituksensa toteuttamista Allergia-, iho- ja astmasäätiö myöntää apurahoja allergioita ja astmaa koskevaan tutkimustyöhön ja matka-apurahoja, allergia-alan opinto-, kongressi- ja esitelmämatkoihin. Apurahoista päättää Allergia-, iho- ja astmasäätiön hallitus hakemusten perusteella.

Allergia-, iho- ja astmasäätiö hallitus 2023 - 2025

Kyösti Vesterinen, puheenjohtaja
Paavo Voutilainen, varapuheenjohtaja
Erkka Valovirta
Maija Innanen
Pekka Mölsä
 

 

.

Vuoden 2023 apurahan haku maaliskuussa (ajankohta tarkentuu myöhemmin)

Allergia-, iho- ja astmasäätiö vuoden 2023 apurahan suuruus on 16 000 euroa.

Apurahahakemukset tulee toimittaa osoitteeseen:
Allergia-, iho- ja astmasäätiön Hallitus / Katariina Ijäs
Paciuksenkatu 19
00270 Helsinki
tai sähköpostilla katariina.ijas@gmail.com

Allergia-, iho- ja astmasäätiö on annettava verovuoden aikana maksetuista apurahoista verottajalle vuosi-ilmoitus, minkä takia hakijan on hakemuksessaan ilmoitettava mm. nimensä, henkilötunnuksensa, osoitteensa, apurahan käyttötarkoitus sekä haettava määrä.

Apurahahakemus (PDF)

Ohje apurahan hakuun (PDF)

Verotuksesta

Tuloverolain mukaan opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten saadut stipendit tai muut apurahat taikka tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi saadut palkinnot ovat tietyin edellytyksin verovapaata tuloa. Veronalaisuus riippuu stipendin, apurahan tai palkinnon myöntäjästä ja maksetusta määrästä seuraavasti:

 • Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön antamat stipendit, opintoapurahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat verovapaita.
 • Säätiöltä (Allergia-, iho- ja astmasäätiöltä) tai rahastolta, rekisteröidyltä yhdistykseltä tai osakeyhtiöltä saadut stipendit, opintoapurahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat veronalaista tuloa vain siltä osin kuin verovelvollisen verovuonna saamien kaikkien stipendien, muiden apurahojen, opintorahojen ja muiden palkintojen yhteenlaskettu määrä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneiden menojen vähentämisen jälkeen ylittää valtion taitelija-apuhan vuotuisen määrän.

Apurahan ja tunnustuspalkinnon antajan on ilmoitettava Verohallinnolle kaikki stipendit, opintorahat, kirjasto- ja näyttöapurahat sekä palkinnot, joiden määrä samalle suorituksen saajalle kalenterivuonna on vähintään 1 000 euroa. Ilmoituksessa on mainittava mm. stipendin-, apurahan tai palkinnon saajan nimi, henkilötunnus, osoite, stipendin tai apurahan käyttötarkoitus sekä maksettu määrä.

Säätiön avustustoiminnan periaatteet ja avustuskriteerit

 • avustuksia jaetaan joka vuosi hallituksen päättämä määrä
 • avustuksia myönnetään pääsääntöisesti vain projektiluontoisiin kohteisiin
 • avustuksia voidaan myöntää vain kerran per avustuskohde
 • avustuksia ei myönnetä Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n jäsenyhdistysten perustoimintaan

Yleiset avustuskriteerit

 • Sisällöllinen osuvuus
 • Yhteiskunnallinen merkitsevyys
 • Tavoitteellisuus
 • Innovatiivisuus
 • Arjessa mukana oleminen
 • Varojen taloudellinen käyttö

Tiedotteet

Vuoden 2022 apurahoja myönnettiin kahdeksalle hakijalle

Allergia-, iho- ja astmasäätiön (ent. Allergiasäätiö) hallitus päätti kokouksessaan 27.9.2022 myöntää avustusta kahdeksalle hakijalle. Apurahaa oli budjetoitu 16 500 euroa. Ari Juhani Miettinen sai 500 euroa matka-apurahaa homekoirakoulutushankkeeseen. Jenni Mönki sai apurahaa 2 000 euroa väitöskirjaan, joka paneutui kuivikkeiden vaikutuksiin hevosten hengitystieterveyteen. Oire muistuttaa astmaa ja lajirajat ylittävä tutkimus hyödyttää sekä ihmisiä että eläimiä. Johanna Teräsjärvi sai 2 000 euroa väitöskirjansa ”Luontaisen immuniteetin geneettisen vaihtelun merkitys lasten riskissä sairastua astmaan” loppuun saattamiseen. Matilda Riskumäki sai 6 000 euroa väitöskirjansa ”Crosstalk between the living environment, skin microbiome and allergic sensitization” työstämiseen. Miisa Komulainen sai 1 000 euroa väitöskirjansa tekemiseen  “The effect of fish oil and/or probiotic intervention during pregnancy on atopic diseases in childhood: Two-year follow-up”, jossa tutkitaan kalaöljy- ja probioottivalmisteiden raskaudenaikaisen käytön vaikutuksia lapsen allergian ja astman kehittymiseen myöhemmin. Reetta Puisto sai 2 000 euroa väitöskirjaansa ”Perinataalitekijöiden vaikutus lasten suoliston mikrobistoon ja allergiariskiin”, missä kartutetaan osaamista allergioiden syntyyn vaikuttavista ympäristö- ja elintapatekijöistä, suoliston mikrobiston yhteydestä immuunijärjestelmään sekä probioottien käytöstä allergioiden ehkäisyssä. Tiina Kauppila sai 1 000 euroa väitöskirjaansa, minkä tarkoituksena on lisätä tietoa maitosiedätyksestä vaikeasti maitoallergisten potilaiden hoitona. Tuuli Maaria Thomander sai 2 000 euroa väitöskirjansa "Vaikeat allergia- ja astmaoireet – tutkimuksia ruoka-allergiasta ja astmasta aikuisilla" loppuunsaattamiseksi.

Vuoden 2021 apuraha myönnettiin tutkija Maria Valkoselle

Allergia-, iho- ja astmasäätiön (ent. Allergiasäätiö) hallitus päätti syyskokouksessaan 30.11.2021 myöntää avustusta tutkija Maria Valkoselle 4 000 euroa ”Indoor microbial exposures in relation to asthma and atopy” väitöskirjan ja väitöstilaisuuden kustannuksiin. Apuraha myönnettiin Valkosen hakemuksen mukaisesti.

Vuonna 2021 apurahojen myöntämisessä painotettiin sellaista tutkimusta, joka arvioi järjestötyön vaikutuksia allergiaa sairastavien henkilöiden ja heidän perheidensä elämässä. Apurahoja myönnetään vuosittain enintään Allergia-, iho- ja astmasäätiön talousarvioon budjetoitu määrä. Vuodelle 2021 apurahaa oli budjetoitu 16 500 euroa.

Jerismökin vuokraus on päättynyt

Allergia-, iho- ja astmasäätiö on myynyt Jerismökin 13.6.2022. Mökin vuokraustoiminta loppui 13.8.2022.

Sivua päivitetty: 12.1.2023