Allergia-, iho- ja astmasäätiö

Allergia-, iho- ja astmasäätiö

Allergia-, iho- ja astmasäätiö tekee yhteistyötä eri yhteisöjen, viranomaisten ja henkilöiden kanssa allergioiden ja astman ehkäisemiseksi ja sairastavien aseman parantamiseksi. Säätiö myös edistää allergioihin ja astmaan liittyvää tutkimustyötä.

Allergia-, iho- ja astmasäätiö on apurahasäätiö jonka tavoitteena on lisätä yleisesti ja yhteiskunnallisesti astmaa, allergisia sairauksia tai ihosairauksia koskevaa tietämystä sekä edistää näiden sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Allergia-, iho- ja astmasäätiö on aktiivinen, innovatiivinen ja tavoitteellinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, jonka perustehtävänä on tukea allergisia sairauksia, ihosairauksia ja astmaa koskevaa tieteellistä tutkimustyötä.

Allergia-, iho- ja astmasäätiö myöntää vuosittain apurahoja tieteelliseen tutkimukseen säätiön yleisten kriteerien ja vuosittain vaihtuvien erityisten painopisteiden mukaisesti. Apurahoja myönnetään allergioita, ihosairauksia ja astmaa koskevaan tutkimustyöhön sekä matka-apurahoja allergia-alan opinto-, kongressi- ja esitelmämatkoihin. Apurahoista päättää Allergia-, iho- ja astmasäätiön hallitus hakemusten perusteella.

Allergia-, iho- ja astmasäätiö hallitus 2023 - 2025

Kyösti Vesterinen, puheenjohtaja
Paavo Voutilainen, varapuheenjohtaja
Erkka Valovirta
Maija Innanen
Pekka Mölsä
 

Allergia-, iho- ja astmasäätiön hallitus on päättänyt jakaa kokonaan säätiön vuoden 2023 budjettiin varatun 16 000 euron apurahan. Se jaetaan kahdeksan hakijan kesken.

Tänä vuonna apurahoja myönnettiin ensisijaisesti tieteellisiin tutkimuksiin, jotka parantavat astmaa, allergisia sairauksia ja ihosairauksia koskevaa tietämystä ja edistävät näiden sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa.

Apurahan sai kuusi väitöskirjan tekijää, joiden tutkimusten aiheina on muun muassa aikuisiän astmadiagnoosin saaneiden seurannan toteutuminen, elinympäristön rooli suolistomikrobiston kehittymisessä varhaislapsuudesta teini-ikään sekä äidin mielenterveyden yhteys lapsen astmaan. Apuraha myönnettiin Tanzeela Hanifille, Eetu Kanervalle, Marjut Koskelolle, Aada Murtomäelle, Minka Ovaskalle ja Jaana Takalalle.

Väitöstutkimusten lisäksi apurahaa myönnettiin Luontoterveys osaamiskeskuksen kehittämiseen ja Kansallisen luontoterveysohjelman laatimiseen sekä Adjuvantti ry:lle animoidun opetusvideon tuottamiseen astmasta, sen patofysiologiasta, diagnosoinnista ja hoidosta. Adjuvantti on lääkäreistä ja lääketieteen opiskelijoista koostuva, opetusta tehostava, luova yhteisö.

Apurahahakemuksia saapui säätiölle 11. Seuraava apurahan haku käynnistyy keväällä 2024.

Allergiasäätiön sääntöjen mukaan säätiö voi tukea tutkimus-, tutkijakoulutus-, tiedotus- ja valitustyötä sekä julkaisutoimintaa taloudellisesti sekä jakaa tutkimus- ja tutkijakoulutus- ja matka-apurahoja sekä tunnustuspalkintoja. Apurahoja myönnetään vuosittain enintään Allergiasäätiön talousarvioon budjetoitu määrä.

Vuoden 2023 apurahan haku on päättynyt

Allergia-, iho- ja astmasäätiö vuoden 2023 apurahan suuruus on 16 000 euroa.

Apurahahakemukset tulee toimittaa osoitteeseen:
Allergia-, iho- ja astmasäätiön Hallitus / Katariina Ijäs
Markkulantie 16a
01380 Vantaa
tai sähköpostilla katariina.ijas@gmail.com

Allergia-, iho- ja astmasäätiö on annettava verovuoden aikana maksetuista apurahoista verottajalle vuosi-ilmoitus, minkä takia hakijan on hakemuksessaan ilmoitettava mm. nimensä, henkilötunnuksensa, osoitteensa, apurahan käyttötarkoitus sekä haettava määrä.

Apurahahakemus (PDF)

Ohje apurahan hakuun (PDF)

Verotuksesta

Tuloverolain mukaan opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten saadut stipendit tai muut apurahat taikka tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi saadut palkinnot ovat tietyin edellytyksin verovapaata tuloa. Veronalaisuus riippuu stipendin, apurahan tai palkinnon myöntäjästä ja maksetusta määrästä seuraavasti:

 • Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön antamat stipendit, opintoapurahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat verovapaita.
 • Säätiöltä (Allergia-, iho- ja astmasäätiöltä) tai rahastolta, rekisteröidyltä yhdistykseltä tai osakeyhtiöltä saadut stipendit, opintoapurahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat veronalaista tuloa vain siltä osin kuin verovelvollisen verovuonna saamien kaikkien stipendien, muiden apurahojen, opintorahojen ja muiden palkintojen yhteenlaskettu määrä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneiden menojen vähentämisen jälkeen ylittää valtion taitelija-apuhan vuotuisen määrän.

Apurahan ja tunnustuspalkinnon antajan on ilmoitettava Verohallinnolle kaikki stipendit, opintorahat, kirjasto- ja näyttöapurahat sekä palkinnot, joiden määrä samalle suorituksen saajalle kalenterivuonna on vähintään 1 000 euroa. Ilmoituksessa on mainittava mm. stipendin-, apurahan tai palkinnon saajan nimi, henkilötunnus, osoite, stipendin tai apurahan käyttötarkoitus sekä maksettu määrä.

Säätiön avustustoiminnan periaatteet ja avustuskriteerit

 • avustuksia jaetaan joka vuosi hallituksen päättämä määrä
 • avustuksia myönnetään pääsääntöisesti vain projektiluontoisiin kohteisiin
 • avustuksia voidaan myöntää vain kerran per avustuskohde
 • avustuksia ei myönnetä Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n jäsenyhdistysten perustoimintaan

Yleiset avustuskriteerit

 • Sisällöllinen osuvuus
 • Yhteiskunnallinen merkitsevyys
 • Tavoitteellisuus
 • Innovatiivisuus
 • Arjessa mukana oleminen
 • Varojen taloudellinen käyttö

VUODEN 2023 ERITYISET PAINOPISTEET

 • Allergisten sairauksien yleisen ymmärryksen lisääminen niin potilaille, heidän perheilleen ja ystävilleen kuin myös terveydenhuollon ammattilaisille sekä työnantajille, ruokahuollolle, päiväkodeille ja kouluihin ja myös muille sidosryhmille.
 • Anafylaksiaa aiheuttavien allergioiden vaikutus elämänlaatuun.
 • Atooppisen ihottuman vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin. Erityisesti nuorten kohdalla atooppisen ihottuman vaikutus itsetuntoon.
 • Luonnon monimuotoisuus ja sen vaikutus allergisten sairauksien syntymekanismiin.
 • Suoliston mikrobiomi ja suoliston mikrobiomin vaikutus allergisten sairauksien syntyyn.

Muuta huomioitavaa

Säätiö pidättää oikeuden tutkimustulosten tai tiivistelmän esittelemiseen Allergia-, iho- ja astmasäätiön sivuilla.

Tiedotteet

Vuoden 2022 apurahoja myönnettiin kahdeksalle hakijalle

Allergia-, iho- ja astmasäätiön (ent. Allergiasäätiö) hallitus päätti kokouksessaan 27.9.2022 myöntää avustusta kahdeksalle hakijalle. Apurahaa oli budjetoitu 16 500 euroa. Ari Juhani Miettinen sai 500 euroa matka-apurahaa homekoirakoulutushankkeeseen. Jenni Mönki sai apurahaa 2 000 euroa väitöskirjaan, joka paneutui kuivikkeiden vaikutuksiin hevosten hengitystieterveyteen. Oire muistuttaa astmaa ja lajirajat ylittävä tutkimus hyödyttää sekä ihmisiä että eläimiä. Johanna Teräsjärvi sai 2 000 euroa väitöskirjansa ”Luontaisen immuniteetin geneettisen vaihtelun merkitys lasten riskissä sairastua astmaan” loppuun saattamiseen. Matilda Riskumäki sai 6 000 euroa väitöskirjansa ”Crosstalk between the living environment, skin microbiome and allergic sensitization” työstämiseen. Miisa Komulainen sai 1 000 euroa väitöskirjansa tekemiseen  “The effect of fish oil and/or probiotic intervention during pregnancy on atopic diseases in childhood: Two-year follow-up”, jossa tutkitaan kalaöljy- ja probioottivalmisteiden raskaudenaikaisen käytön vaikutuksia lapsen allergian ja astman kehittymiseen myöhemmin. Reetta Puisto sai 2 000 euroa väitöskirjaansa ”Perinataalitekijöiden vaikutus lasten suoliston mikrobistoon ja allergiariskiin”, missä kartutetaan osaamista allergioiden syntyyn vaikuttavista ympäristö- ja elintapatekijöistä, suoliston mikrobiston yhteydestä immuunijärjestelmään sekä probioottien käytöstä allergioiden ehkäisyssä. Tiina Kauppila sai 1 000 euroa väitöskirjaansa, minkä tarkoituksena on lisätä tietoa maitosiedätyksestä vaikeasti maitoallergisten potilaiden hoitona. Tuuli Maaria Thomander sai 2 000 euroa väitöskirjansa "Vaikeat allergia- ja astmaoireet – tutkimuksia ruoka-allergiasta ja astmasta aikuisilla" loppuunsaattamiseksi.

Vuoden 2021 apuraha myönnettiin tutkija Maria Valkoselle

Allergia-, iho- ja astmasäätiön (ent. Allergiasäätiö) hallitus päätti myöntää avustusta tutkija Maria Valkoselle 4 000 euroa ”Indoor microbial exposures in relation to asthma and atopy” väitöskirjan ja väitöstilaisuuden kustannuksiin. Apuraha myönnettiin Valkosen hakemuksen mukaisesti.

Jerismökin vuokraus on päättynyt

Allergia-, iho- ja astmasäätiö on myynyt Jerismökin 13.6.2022. Mökin vuokraustoiminta loppui 13.8.2022.

Sivua päivitetty: 1.12.2023