Liitto vastustaa hallituksen aikeita nostaa sote-asiakasmaksuja

2.11.2023

Allergia-, iho- ja astmaliitto vastustaa lausunnossaan hallituksen esittämiä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotuksia. Liitto on aidosti huolissaan pitkäaikaissairaiden toimeentuloa heikentävistä uudistuksista. Julkisen talouden sopeutus tulee toteuttaa muulla tavoin kuin kohdentamalla se jo valmiiksi pienituloisiin ihmisiin.

Hallitus on esittänyt, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua asetusta muutettaisiin siten, että käytännössä useat terveydenhuollon asiakasmaksut nousisivat. Allergia-, iho- ja astmaliitto pitää esitettyjä asiakasmaksujen tasokorotuksia kohtuuttomina.

Muutosta esittelevässä muistiossa esitetään lisäksi väite, että korotukset eivät muodostuisi kohtuuttoman suureksi kenenkään asiakkaan kannalta. Tämä väite on liiton mielestä perusteeton.

Hallitus on korottamassa myös lääkekattoa sekä tekemässä muita pienituloisiin kohdentuvia heikennyksiä. Pitkäaikaissairaat ja vammaiset eivät itse valitse sairauttaan tai vammaisuuttaan.

Pitkäaikaissairaat kokevat sairastamisen kustannukset raskaiksi

Neljän pitkäaikaissairaita edustavan järjestön vuonna 2018 tekemän kyselyn (n = 1898) mukaan 36 prosenttia vastaajista koki pitkäaikaissairauksista koituvat kustannukset melko tai erittäin suurena rasitteena. Erittäin suurena rasitteena kustannukset koki 8 prosenttia.

Asiakasmaksujen lisäksi pitkäaikaissairaalle tulee kustannuksia matkoista terveydenhuoltoon sekä korvattavista että muista välttämättömistä mutta ei-korvattavista lääkkeistä. Sairastaminen aiheuttaa myös muita välillisiä kustannuksia.

Kyselyn mukaan viidennes vastaajista on joutunut tinkimään muista välttämättömistä menoista, kuten ruoasta, asiakasmaksujen vuoksi. Joka kymmenes on siirtänyt menemistä sosiaali- tai terveydenhuoltoon. Lääkkeiden kalliin hinnan vuoksi joka neljäs on siirtänyt lääkkeen hankkimista korkeiden lääkekustannusten vuoksi.

Allergia-, iho- ja astmaliiton mielestä on lyhytnäköistä kasvattaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten kustannustaakkaa.

Vähävaraisten sote-asiakasmaksuja peritään oikeusteitse

Vuonna 2022 noin puoli miljoonaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua oli ulosotossa. Jotta pääsy sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin olisi mahdollisimman yhdenvertainen, tulisi pienituloisten kohdalla toteuttaa aidosti asiakasmaksulain 11 § mahdollistamaa maksun perimättä jättämistä tai alentamista, Allergia-, iho- ja astmaliitto painottaa.

Asiakasmaksuja määrätessä tulisi arvioida asiakkaan maksukyky pykälässä esitetyllä perusteella: ”määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.” Velvoite tulisi kohdentaa myös muihin kuin henkilön maksukyvyn mukaan määräytyviin maksuihin.

Lisätietoja:

Allergia-, iho- ja astmaliiton lausunto  sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Sivua päivitetty: 2.11.2023