Edunvalvonta (kannanotot, lausunnot)

Allergia-, Iho, ja Astmaliitto ajaa allergiaa, astmaa ja ihon sairauksia sairastavien etuja toimimalla aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana ja kantaaottavana edunvalvojana.

Edunvalvonta (kannanotot, lausunnot)

Allergia-, Iho, ja Astmaliitto ajaa allergiaa, astmaa ja ihon sairauksia sairastavien etuja toimimalla aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana ja kantaaottavana edunvalvojana.

Tälle sivulle on koottu viimeisimmät kannanottomme ja vetoomuksemme.

2018

Selvitys: Pitkäaikaissairaudet rasittavat taloutta

Lausunto: Toiminnallisten häiriöiden yhtenäiset hoidon perusteet 16.5.2018 / STM010:00/2015

Lausunto: Soveltava Liikunta SoveLi ry:n ja SoveLi ry:n jäsenjärjestöjen yhteinen lausunto liikuntapoliittiseen selontekoon liittyen 

Allergia-, iho- ja astmaliitto ry:n palaute Terveet tilat 2028 toimenpideohjelmaan

1.Yleistä                
Allergia-, iho- ja astmaliitto on valtakunnallinen terveysjärjestö, jonka tehtävänä on parantaa allergisten, astmaatikkojen, ihotauteja sairastavien sekä eri tavoin herkistyneiden elämänlaatua. Liitto tarjoaa sairastaville neuvontaa ja tukea. Liiton asiantuntijuus perustuu tutkittuun tietoon ja sairastavilta saatuun kokemustietoon. Lisäksi liitto vaikuttavaa yleisiin asenteisiin, jotta sairastuneilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet elämän eri osa-alueilla ja yhteiskunnassa.
 
2. Palaute
Allergia-, iho- ja astmaliitto ehdottaa, että Terveet tilat 2028-toimeenpideohjelmaluonnoksessa otetaan huomioon myös kolmannen sektorin toimijat, kuten terveysjärjestöt, jotka osallistuvat sisäilmasta oireilevien ihmisten tukemiseen ja arjessa jaksamiseen Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Terveysjärjestöt huolehtivat omalta osaltaan tutkitun tiedon ja hyvien toimintatapojen välittämiseksi puhelin- ja verkkoneuvonnan sekä vertaistoiminnan keinoin. Järjestöillä on olemassa tuntemus kansalaisvaikuttamisen rakenteesta ja kosketuspinta jäsenistöön ja näin hyvä mahdollisuus tuoda kentän ja itsesairastavien näkemys jo ohjelmien suunnitteluvaiheeseen. 
Järjestöt voivat viestiä kansantajuisesti myös Käypä hoito-suosituksesta.
 
3. Lopuksi
Pidämme tärkeänä, että Terveet tilat 2028-toimenpideohjelmassa huomioitaisiin myös terveysjärjestöjen panos sisäilmasta sairastuneiden tukemisessa. Allergia-, iho- ja astmaliitto ehdottaa lisättäväksi Terveet tilat toimenpideohjelman kappaleeseen kaksi terveysjärjestöjen mahdollisuudet toimia moniammatillisessa yhteistyössä sisäilmasta sairastuneiden tueksi.
 

2017

Allergia-, iho- ja astmaliitto on antanut sähköisen lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 15.12.2017

Lausunnon mukaan valinnanvapausmalli tarjoaa hyvin erilaiset mahdollisuudet erilaisissa elämäntilanteissa oleville henkilöille tehdä itselleen edullisia valintoja sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Liitto näkee, että mallin haaste on sen pirstaleisuus. Tämä voi johtaa palvelutuottajien palvelujen erilaistumiseen, mikä vaarantaa palveluiden yhdenvertaisen toteutumisen. Asiakkaan ja potilaan roolia, asiakaskeskeisyyttä ei tule unohtaa.  

Haasteeksi voi muodostua myös se, kuinka tullaan varmistamaan heikommassa asemassa olevien henkilöiden palvelujen saanti, kyky valita itselleen sopivimmat palvelut sekä palvelupolkujen saumattomuus.

Valinnanvapauden toteuttaminen edellyttää vahvaa viestintää ja tiedottamista, jotta palveluja tarvitsevat pystyvät arvioimaan eri palvelutuottajia ja tekemään oman terveytensä kannalta tarkoituksenmukaisia valintoja. Tämä edellyttää myös helposti tulkittavien ja selkeiden valintaperusteiden, kuten erilaisten laatumittareiden rakentamista.

Lausuntopyyntö tupakkatyöryhmän toimeksiannon toteuttamisesta (STM/2645/2017)

Opetushallituksen lausuntopyyntö (OPH-1458-2017) sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden ammatillisten tutkinnon osien luonnoksesta

Lausunto: Luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämiseksi (STM037:00/2017)

Lausunto: Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovuttamisen yhtenäiset perusteet (STM010:00/2015)

Lausunto: Hius- ja kauneudenhoitoalan perusteiden luonnoksesta (Opetushallitus 1636-2017, 26.6.2017)

Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi 28.3.2017 (STM068:00/2015) (lausunto annettu verkkokyselynä).

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on merkittävää ja välttämätöntä saada aikaan. Valinnanvapauden lisääminen saattaa kuitenkin heikentää jo ennestään heikompiosaisten asemaa yhdenvertaisuuden tavoittelussa. Kansalaisten palvelukokonaisuudet koostuvat monen eri sektorin yhteistyöstä, ja mallissa ei selkeästi tuoda esille, miten ja kuka ottaa vastuun yksittäisen asiakkaan tai potilaan palvelukokonaisuuksista. Valinnanvapauden avaaminen esityksessä ei ole riittävä ja selkeä. Periaatteellinen valinnanvapaus ei riitä, vaan tarvitaan takuu siitä, että kussakin maakunnassa on tarjolla saman tasoinen palveluvalikoima.

Maakuntien koon ja tuotantomahdollisuuksien vaihtelu heikentää yhdenvertaisuutta ja vaikuttaa siihen, millaiseksi monituottajamalli tosiasiallisesti muodostuu. Maakuntien mahdollisuudet omaan palvelutuotantoon vaihtelevat eri puolilla maata ja osalla maakuntia on heikot edellytykset turvata palvelujen yhdenvertainen saatavuus. Järjestämisvastuullisten maakuntien tulee huolehtia siitä, että peruspalvelurakenne turvataan kaikissa maakunnissa mahdollisimman tasapuolisesti. Palveluiden tulee olla helposti löydettävissä ja saavutettavissa. Tämän täytyy tapahtua niin, etteivät asiakasmaksut nouse.

Ehdotettu malli sopii parhaiten niille, jotka käyttävät vähän sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Kaikilla ihmisryhmillä ei ole mahdollisuutta tehdä valintaa. Avustaminen sopivien palveluiden etsinnässä kuuluu viranomaisille, ja ei voi olettaa, että läheiset ja omaiset pystyisivät aina olemaan tukemassa palveluihin hakeutumisessa. Lisäksi esimerkiksi harvinaissairaiden kohdalla ei välttämättä ole olemassa tarvittavia ja sopivia palveluita.

Allergia- ja astmaliitto ja Iholiitto sitoutuvat myös SOSTE ry:n tekemään lausuntoon.

2016

Kirje Euroopan parlamentin jäsenille kroonisisista hengitystiesairauksista 14.12.2016
Kannanotto Euroopan parlamentin jäsenille kroonisiin hengitystiesairauksiin 14.12.2016

Kannanotto: Allergia- ja astmaliitto kommentoi kouluruokasuositusta 10.11.2016

Kannanotto (Kuluttajaparlamentti): Järjestöjen kysely: vastaajista yli 40 prosenttia on tinkinyt lääkkeiden ostosta 7.11.2016

Kannanotto (Kuluttajaparlamentti): Järjestöjen kysely: Enemmistö kriisiapua tarvitsevista lapsista ja nuorista jää palvelutta 7.11.2016

Kannanotto (KUVE-verkosot, Kuntoutussäätiö, SOSTE) perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle: Kuntoutus näyttää Sote-integraation suunnan. Järjestöt ihmiskeskeisen kuntoutusjärjestelmän rakentajina. 21.6.2016

Lausunto: STM:n lausuntopyyntö rajatun lääkkeenmääräämisen asiantuntijatyöryhmän ehdotuksista 4/2016 (lausunto annettu verkkokyselynä).

Lausunto: STM:n valmistelemat asetusluonnokset liittyen rahayhteisöjen yhdistämistä koskevaan hankkeeseen 21.4.2016

Lausunto: STM:n valmistelemat asetusluonnokset liittyen rahayhteisöjen yhdistämistä koskevaan hankkeeseen 31.3.2016

Lausunto (Kuluttajaparlamentti) hallituksen esitysluonnoksesta laiksi luottolaitostoiminnasta 19.4.2016

Lausunto: Tupakkalaki ja eräät siihen liittyvät lait (HE 15/2016) eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 17.3.2016

Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE15/2016 vp) täydentämisestä) (STM 026:00 2016)

Lausunto uusittavasta dieettikokin erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta (OPH 2/421/2016, 16.2.2016)

Kannanotto ruoka-allergeenimerkintöjen tarkentamiseksi

2015

Lausunto luonnoksesta rakennuksen kuntotutkimusoppaaksi 6.3.2015

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tupakkalaiksi (STM046:00/2015) 25.9.2015

2014

Kannanotto B-lausunnon poistamiseksi Staloral Birch -valmisteen korvattavuuden edellytyksistä

Lausunto rahankeräyslaista 26.11.2014

Lausunto Suunnittelu- ja työnjohtotehtävät 5.11.2014

Lausunto ympäristöministeriölle: Rakentamisen valvonta 15.5.2014

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta vakuutusoikeuslain muuttamisesta 8.4.2014

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle asetuksesta elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 14.2.2014

Kannanotto Euroopan parlamentin jäsenille tupakkatuotedirektiiviä koskevasta äänestyksestä 25.2.2014

Lukiokoulutuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa valmisteleva työryhmän esitys, opetus- ja kulttuuriministeriölle 27.1.2014

2013

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 14.1.2013

Kannanotto ympäristöministerien tulevaan ilmanlaatu ja kaupunkiympäristö -keskusteluun 4.4.2013

Kannanotto ruoka-allergiat jäävät muiden sairauksien varjoon 15.4.2013

Kannanotto: Suomen kanta EU:n tupakkatuotedirektiiviin, 22.4.2013

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta ja sekä luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista 16.9.2013

Lausunto lisäys tautiluokitus ICD 10 suomalaiseen painokseen 4.12.2013

Lemmikit julkisissa tiloissa kuten kirjastoissa, ohje, 12/2013

Mielipidekirjoitus HS 16.12.2013 Lemmikkieläimet julkisissa tiloissa

Tiedote eduskunnalle Ravitsemushoito voi tuoda säästöjä terveydenhuollon menoihin 18.4.2013