Fukt- och mögelskador

Vad orsakar mögelskador?

Mögelskadorna i byggnader orsakas av att konstruktionerna blir fuktiga. Mögelarterna och de övriga mikroberna behöver fukt, näringsämnen och värme för att kunna växa. I byggnader är värme och näringsämnen standard, och i det närmaste samtliga byggmaterial lämpar sig för dessa. Därför är fukten den enda faktorn som kan regleras. Mögelsvampsporer finns i det närmaste överallt och kan börja gro där tillväxtförhållandena är gynnsamma. Som växtnäring för mögel duger i synnerhet material som innehåller organogena substanser, till exempel trä, men mögelsvamparna gror också väl i mycket näringsfattiga förhållanden, till exempel på ytan av gipsskivor, tegel, betong eller till och med stål.

Hur identifieras fukt- och mögelskador?

Till exempel material som lossnar, fjällande målning eller tapeter som bucklar sig, ytliga färgförändringar, parkett, plastmatta eller rappade ytor som blir mörkare eller byggskivor som sväller kan vara tecken på att det finns fukt- och mögelskador. Ibland kan man med blotta ögat se hur möglet gror på ytan av ett material. Unken lukt, jordkällarlukt eller tydlig mögellukt kan vara ett tecken på fuktoch mögelskador. Lukten kan kännas fortlöpande eller uppkomma endast tidvis. Förekomsten av lukt kan variera till exempel beroende på årstid eller tryckvariationer i ventilationen. Fukt- och mögelskador kan inte alltid klart urskiljas på materialytorna, och lukten kan inte heller alltid kännas. I dessa fall är det enda sättet att reda ut problemet en noggrannare undersökning av huskonstruktionerna.

De vanligaste orsakerna till inneluftsproblem

Unkenhet

• otillräcklig ventilation

• hög lufttemperatur

• hög luftfuktighet

• dammighet, orenligheter

Mögellukt

• fuktskada i konstruktionerna

• substans som har möglat inomhus

Avloppslukt

• smutsigt, felaktigt eller torkat vattenlås i golvbrunnen

• dåligt tätad fog i avloppsrör

Annan kraftig lukt

• bygg- eller inredningsmaterial som ger kraftigt utsläpp

• öppningen där tilluften tas in finns i närheten av en orenlighetskälla

• smutsigt ventilationssystem

• bristfällig städning

• bioavfall

Spridning av lukter från andra ställen

• bristfällig tillgång på ersättande luft (kraftigt undertryck)

• fel tryckförhållanden eller luftflöden

• läckage i luftkanalerna

• luftläckage i konstruktionerna

• lukter som kommer utifrån (till exempel balkongrökning, ringa vedförbränning)

Drag

• låg rumstemperatur

• kalla ytor

• möbler för nära värmeelementet

• luftläckage genom konstruktionerna

• hög ventilations- eller tilluftshastighet

• låg tilluftstemperatur

• felriktad tilluftsventil

Låg rumstemperatur

• ojusterat eller felaktigt uppvärmningssystem

• möbler för nära värmeelementet

• luftläckage i konstruktionerna eller bristfällig värmeisolering

• stor ventilation

Hög rumstemperatur

• ojusterat eller felaktigt uppvärmningssystem

• solstrålningen når in

• värmebelastning från maskiner eller människor

• otillräcklig ventilation

Torr luft

• låg uteluftstemperatur

• hög inneluftstemperatur

• dammighet eller orenligheter

• stor ventilation

Buller

• bristfällig ljudisolering

• feljusterad ventilation eller bristfällig ljudisolering

• ljud från värmeelement eller vattenmateriel

Kondens på ytor

• bristfällig värmeisolering

• möbler mot ytterväggen

• stor fuktgenerering

• otillräcklig ventilation

• övertryck

Sivua päivitetty: 30.3.2015