EU:n kosmetiikka-asetus muuttuu 1.3.2022 (23 ainetta kielletään jatkossa)

15.2.2022

Euroopan komissio on antanut uuden asetuksen, jolla kielletään 23 nykyään sallittua kosmetiikka-ainetta jatkossa. Asetus laajentaa kosmetiikka-asetuksen (EU) 1223/2009 liitteessä II olevaa kiellettyjen aineiden luetteloa. Nyt kiellettäviä aineita ei ole ollut käytössä Allergiatunnustuotteissa, sillä niitä ei ole ollut sallittua käyttää Allergiatunnustuotteissa. Kielletyt aineet ovat syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisia eli niin kutsuttuja CMR-aineita.

Seuraavat 23 ainetta kielletään kosmeettisissa valmisteissa:

 • Piikarbidikuidut (halkaisija < 3 µm, pituus > 5 µm ja sivusuhde ≥ 3:1)
 • Tris(2-metoksietoksi)vinyylisilaani; 6-(2-metoksietoksi)-6-vinyyli-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaunidekaani
 • Dioktyylitinadilauraatti; [1]  stannaani, dioktyyli-, bis(kookosasyloksi)johdokset [2]
 • Dibentso[def,b]kryseeni; dibentso[a,l]pyreeni
 • Ipkonatsoli (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-klooribentsyyli)-5-isopropyyli-1-(1H-1,2,4-triatsol-1-yylimetyyli)syklopentanoli
 • Bis(2-(2-metoksietoksi)etyyli)eetteri; tetraglyymi
 • Paklobutratsoli (ISO); (2RS,3RS)-1-(4-kloorifenyyli)-4,4-dimetyyli2-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)pentan-3-oli
 • 2,2-bis(bromimetyyli)propaani-1,3-dioli
 • 2-(4-tert-butyylibentsyyli)propionialdehydi
 • Di-iso-oktyyliftalaatti
 • 2-metoksietyyliakrylaatti
 • Natrium-N-(hydroksimetyyli)glysinaatti; [natrium-N-(hydroksimetyyli)glysinaatista vapautunut formaldehydi], jos voidaan osoittaa, että vapautuvan formaldehydin teoreettinen enimmäispitoisuus, lähteestä riippumatta, on markkinoille saatetussa seoksessa ≥ 0,1 painoprosenttia. Aineen käyttöedellytyksiä muutetaan vastaavasti myös sallittujen säilöntäaineiden luettelossa liitteessä V. 
 • Pyritionisinkki; (T-4)-bis[1-(hydroksi-.kappa.O)pyridiini-2(1H)-tionaatti-.kappa.S]sinkki. Aine poistetaan vastaavasti rajoituksin sallittujen aineiden luettelosta liitteessä III sekä sallittujen säilöntäaineiden luettelosta liitteessä V.
 • Flurokloridonista (ISO); 3-kloori-4-(kloorimetyyli)-1-[3-(trifluorimetyyli)fenyyli]pyrrolidin-2-oni
 • 3-(difluorimetyyli)-1-metyyli-N-(3′,4′,5′-trifluoribifenyl-2-yyli)pyratsoli-4-karboksamidi; fluksapyroksadi
 • N-(hydroksimetyyli)akryyliamidi; metyloliakryyliamidi; [NMA]
 • 5-fluori-1,3-dimetyyli-N-[2-(4-metyylipentan-2-yyli)fenyyli]-1H-pyratsoli-4-karboksamidi; 2’-[(RS)-1,3-dimetyylibutyyli]-5-fluori-1,3-dimetyylipyratsoli4-karboksanilidi; penflufeeni
 • Iprovalikarbi (ISO); isopropyyli-[(2S)-3-metyyli-1-{[1-(4-metyylifenyyli)etyyli]amino}-1-oksobutan-2-yyli]karbamaatti
 • Diklooridioktyylistannaani
 • Mesotrioni (ISO); 2-[4-(metyylisulfonyyli)-2-nitrobentsoyyli]-1,3-sykloheksaanidioni
 • Hymeksatsoli (ISO); 3-hydroksi-5-metyyli-isoksatsoli
 • Imiprotriini (ISO); seuraavien reaktiomassa: [2,4-diokso-(2-propyn-1-yyli)imidatsolidin-3-yyli]metyyli(1R)-cis-krysantemaatti ja [2,4-diokso-(2-propyn-1-yyli)imidatsolidin-3-yyli]metyyli(1R)-trans-krysantemaatti
 • Bis(α,α-dimetyylibentsyyli)peroksidi

Lisätietoja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESista.