Maalit

Maalit

Kriteerit

Tuotteet eivät saa sisältää:

  • Hajusteita
  • Yleisesti herkistäviä tai ärsyttäviä ainesosia tai korkeita pitoisuuksia
  • Korkeita pitoisuuksia ärsyttäviä säilöntäaineita

Muut vaatimukset:

  • Tuotteilta edellytetään rakennusmateriaalien matalapäästöisyysluokitusta ja testituloksia. Matalapäästöisyystesteissä tulee olla testattu myös 3 vrk:n TVOC-päästöt, joiden tulee alittaa raja-arvo 800 mikrogrammaa/m2h eli Allergiatunnuksen omaava maali täyttää matalapäästöisyysraja-arvon jo 72h kuluessa. Vertailuna; matalapäästöisyysluokitus M1:n raja-arvo on 28 vuorokautta.
  • Tuotteista tulee toimittaa myös LCI-arvot. Mikäli raja-arvot ovat <0.1%, tällöin lukuja ei tarvita ilmoittaa erikseen. 200ppm 3vrk (MIT), 2ug 3vrk koorinet.
  • Valmistajan on toteutettava tuotteista  allergisia kuluttajia varten oma käyttöturvallisuusohje, jossa ilmoitetaan mm. tuotteen sisältämät aineet pitoisuuksineen.

Tuotteita tutkitaan siitä näkökulmasta, että mitkä ovat niiden päästöt ja täyttävätkö ne matalapäästöisyyden raja-arvot kolmen vuorokauden kuluessa. Päästöjen arviointi perustuu astma ja hengitystieoireiden minimoimiseen maalatessa huoneiden seiniä ja kattoja. Maalit ovat aina tarkoitettu seinä- tai kattopintojen maalaamiseen, joten suojautiminen maalatessa on aina tärkeää. Maaliroiskeiden huomioimiseksi, tuotearvioinnissa kiinnitetään myös huomiota maalien koostumuksiin ja aineiden pitoisuuksiin. 

Maaleista tulee aina toimittaa käsittelyyn koostumustietojen ja päästötutkimustulosten ohella käyttöturvallisuustiedotteet ja tuoteselosteet. Tuotteista ei saa haihtua yleisesti herkistäviä/ärsyttäviä aineita. Tuotteilta edellytetään nihkeäpyyhintä­kest­ä­vyyttä.

Jotta maalit säilyvät hyvinä avaamisen jälkeen, käytetään maaleissa säilytteitä. Allergiatunnuksen maaleissa olevat säilytteet ovat laskettu niin minimiin kuin maaleissa on mahdollista, jotta se täyttää mikrobivaatimukset. Täysin säilöntäaineettomia eivät maalit ole. Maalien säilytyksessä tulee aina noudattaa valmistajien ohjeita maalikohtaisesti. Tuotteiden säilytyksessä on noudattettavaia paikallisia säädöksiä. Säilytyspaikan ja lämpötilan edellytykset löytyvät tuotteiden etikeistä. Vesiohenteiset tuotteet eivät kestä kylmävarastointia, vaan säilytä ne tulee varastoida lämpimässä tilassa. 

Tiedoksi: 

CLP-asetus edellyttää pakkauksissa merkintöjä ja varoituskuvia kemikaaleista, jotka luokitellaan lainsäädännössä vaarallisten aineiden tai seosten luokitukseen. CLP asetuksen johdosta maaleissa voi esiintyä esimerkiksi seuraavia tietoja: 

EUH208: Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni ja reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol[1]3-onin (3:1) (C(M)IT/MIT (3: 1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

EUH210: Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

EUH 211: Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. 

Sivua päivitetty viimeksi: 11.11.2021