Asiakasmaksulain uudistus etenee eduskuntaan

13.12.2018

Hallitus esittää eduskunnalle uutta asiakasmaksulakia, joka koskee maakunnan järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja.

Jatkossa asiakkaalta saisi periä maksuja vain niistä palveluista, joiden maksuista säädetään asiakasmaksulaissa.

Tavoitteena on, että maksut olisivat kohtuullisia eivätkä estäisi tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä. Asiakkaalle olisi kerrottava mahdollisuudesta hakea maksuun huojennusta. Maksun huojentaminen olisi ensisijaista toimeentulotukeen nähden.

 

Myös Allergia-, iho- ja astmaliitto on antanut lausunnon lakiluonnoksesta sen valmisteluvaiheessa.

Liiton mukaan on tärkeää, että lakiehdotuksessa korostetaan maakunnan velvollisuutta tiedottaa aktiivisemmin maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Lain perusteluissa kuvattu prosessi velvoitteista ja vastuista on vaikeaselkoinen.

Maksut jaettaisiin edelleen tasasuuruisiin ja maksukyvyn mukaan määräytyviin (tulosidonnaisiin) asiakasmaksuihin. Tulosidonnaisissa maksuissa otettaisiin huomioon vain jatkuvat ja säännölliset tulot, ei varallisuutta.

Maksukaton taso on tarkoitus säilyttää ennallaan (683 euroa). Maksukattoa kerryttäisivät jatkossa myös suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut, tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut, ensihoitopalvelun maksut sekä toimeentulotuesta maksetut maksut. 

Etäpalveluista saisi periä saman maksun kuin perinteisestä käyntiin perustuvasta palvelusta. Myös nämä maksut kerryttäisivät maksukattoa. Lääkäri-, hoitaja-, terapia- sekä sarjahoidon maksuista perittäisiin jatkossa maksu jokaiselta käyntikerralta ja maksut laskettaisiin mukaan maksukattoon. 

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021. Lisätietoa asiakasmaksulain uudistuksesta: https://stm.fi/asiakasmaksulain-uudistus