Mitä tietoa etsit?

Kuntavaalit 2021

Allergia-, iho- ja astmaliiton keskeiset vaaliteemat perustuvat liiton uuteen strategiaan. Viestinä tuleville valtuutetuille liitto haluaa korostaa seuraavia teemoja: pitkäaikaissairaan aseman vahvistaminen palveluiden käyttäjänä, kuntalaisen osallisuuden vahvistaminen sekä vapaaehtois- ja vertaistoiminnan edellytysten turvaaminen.

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuus ja laatu

Palvelut tulee järjestää yhdenvertaisesti ja kuntalaisten tarpeita vastaavasti. Helposti lähestyttäviä matalan kynnyksen toimintoja on lisättävä. On myös varmistettava palveluiden saavutettavuus kaikille kuntalaisille esimerkiksi palveluita keskitettäessä. Kohtaamisia on mahdollistettava digitaalisia palveluita kehittämällä, mutta kasvokkaisia kohtaamisia on edelleen oltava tarjolla. Arjessa pärjäämiseen on lisättävä psyykkisen hyvinvoinnin ja jaksamisen tuen resursseja. Asiakkaan tarpeisiin tulee vastata kokonaisvaltaisesti.

Allergia-, iho- ja astmaliittoon tulee säännöllisesti palautetta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden haasteista. Lääkärin vastaanotolle ei aina pääse, vaikka asiakas itse kokisi sille olevan tarvetta. Ohjauksessa oikean palvelun piiriin on myös haasteita. Ihmisen tulee usein itse tietää, mitä palveluita on tarjolla ja mistä niitä voi hakea. Kuntalaisille pitää antaa lupaus siitä, että hän saa tarvittaessa tukea omaan tilanteeseensa.

2. Kuntalaisen osallisuuden edistäminen

Kuntalaisten osallisuutta tulee vahvistaa ja edistää kaikissa kunnan vastuulla olevissa toiminnoissa. Osana osallisuuden vahvistamista asiakkaan roolia omien hoitojen, kuntoutuksen ja palveluiden suunnittelussa tulee yhdenmukaistaa. Vammais- ja vanhusneuvostojen roolia on vahvistettava, mutta myös muita osallisuuden muotoja tulee lisätä.

Osallisuuden taustalla on ajatus siitä, että jokaisen ihmisen kokemuksella on merkitystä. Kunnan velvollisuus on ottaa kuntalaiset mukaan kunnan toimintojen ja palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Kunnan päättäjien ja viranomaisten on oltava helposti ja monikanavaisesti lähestyttävissä, jotta kuntalaiset voivat vaivattomasti antaa palautetta kunnalle.

3. Vapaaehtois- ja yhdistystoiminnan edellytysten turvaaminen

Kuntien tulee mahdollistaa kolmannelle sektorille edellytykset toimia omalla alueellaan. Yhdistysten ja vapaaehtoisten toiminta tulee saattaa osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluvalikkoa. Tietoisuus yhdistysten toiminnasta ja palveluista tulisi olla paremmin saatavilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten on hyvä olla tietoisia yhdistysten osaamisesta ja tarjoamista palveluista, jotta asiakkaita osattaisiin ohjata paremmin eteenpäin.

Järjestöillä ja yhdistyksillä on kootusti osaamista erityisesti omien kohderyhmiensä kokemuksista muun muassa kunnan palveluiden käyttämisestä. Vapaaehtoisten tekemä työ jää helposti näkymättömäksi. Kunnan tulisi tarjota yhdistyksille resursseja toiminnan ylläpitämiseen, esimerkiksi antamalla maksuttomia tai kohtuuhintaisia tiloja toimintaan. Lisäksi kunta voi tukea yhdistysten viestintää esimerkiksi omien verkkosivujen kautta.

Sivua päivitetty: 22.3.2021