Sosiaaliturva

Palovammapotilaan sosiaaliturvan kannalta oleellisinta on tilanne, jossa vamma on syntynyt.  Esimerkiksi työssä tai liikenteessä aiheutuneiden palovammojen korvaukset maksetaan tapaturmavakuutus- tai liikennevakuutuslainsäädännön mukaisesti. Näissä tapauksissa ensisijainen potilaan sosiaaliturvasta huolehtiva taho on vakuutusyhtiö. Nämä ns. lakisääteiset vakuutukset ovat usein huomattavasti kattavampia kuin esimerkiksi matka- tai vapaa-ajanvakuutukset.  Vamman aiheutumissyyn lisäksi palovammapotilaan saamiin korvauksiin vaikuttavat palovamman aiheuttama haitta-aste ja vammasta aiheutuva avuntarve.

Palovamman johdosta sairaalahoidossa oleva saa ensitietoa sosiaaliturvasta sairaalan sosiaalityöntekijältä. Neuvoa voi myös kysyä oman kotikunnan vammaispalvelujen sosiaalityöntekijältä, Kelan toimistosta tai vakuutusyhtiöltä.

Lakisääteiset vakuutukset

Palovammapotilas voi saada onnettomuuden johdosta korvauksia lakisääteisistä vakuutuksista. Lakisääteisiä vakuutuksia ovat liikenne-, sotilastapaturma- ja työtapaturmavakuutus.

Liikenneonnettomuuksissa korvaushakemukset osoitetaan onnettomuuden aiheuttaneen ajoneuvon vakuutusyhtiöön. Mikäli onnettomuuden aiheuttanut ajoneuvo on tuntematon, vakuuttamaton tai rekisteröity ulkomaille osoitetaan korvaushakemukset liikennevakuutuskeskukselle. Liikenneonnettomuudesta johtuvat henkilövahingot maksetaan aina täyden korvauksen periaatteella eli ilman euromääräisiä enimmäismääriä. Liikennevakuutus korvaa muun muassa hoitokulut, pysyvän haitan, kuntoutuksen ja esinevahingot. Korvausta voi hake myös kivusta ja särystä. Liikennevakuutuslain nojalla maksettava ansionmenetys maksetaan todellisen ansiomenetyksen mukaan.  

Liikennevakuutuslain nojalla maksettava korvaus voidaan evätä jos vahingoittunut on itse myötävaikuttanut tapahtuneeseen, esimerkiksi ajamalla päihtyneenä. Mikäli vahingoittunut on ollut päihtyneen kuljettajan kyydissä, harkitaan maksettavat korvaukset tapauskohtaisesti.

Työtapaturmassa loukkaantunut palovammapotilas saa korvauksia tapaturmavakuutuslain nojalla.

Laki koskee vahinkoja, jotka ovat sattuneet työ- ja virkasuhteessa tehdyssä työssä tai työmatkoilla. Jos työnantaja on laiminlyönyt vakuutusvelvollisuutensa, korvataan työntekijän kärsimät vahingot Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta.

Sotilastapaturmissa korvaukset vastaavat tapaturmalain nojalla maksettavia korvauksia. Sotilastapaturmaksi määritellään palveluksessa ja palvelukseen liittyvillä matkoilla sattuneet vahingot. Palveluksen aikana myös vapaa-ajalla sattuneet vahingot korvataan. Sotilastapaturman sattuessa lisätietoa saat omasta varuskunnastasi tai Valtiokonttorista.

Mikäli palovamma on aiheutunut henkilön yrittäessä pelastaa palosta ihmisiä, eläimiä tai irtaimistoa voidaan loukkaantuneelle maksaa korvauksia pelastustoimilain nojalla. Korvauksen maksaa Valtiokonttori.

Lisätietoja lakisääteisistä vakuutuksista ja korvauksista saa vakuutusyhtiöistä ja sairaalan sosiaalityöntekijältä.

Kelan maksamat korvaukset

Sairausvakuutusetuuksiin on oikeus kaikilla Suomessa asumisen tai vähintään neljän kuukauden yhtäjaksoisen työskentelyn perusteella vakuutetuilla. Keskeisimmät sairausvakuutukseen kuuluvat etuudet ovat sairauspäiväraha sekä hoito-, lääke ja matkakorvaukset.

Sairauspäivärahalla korvataan ansionmenetystä henkilölle, joka on sairaudesta johtuen kykenemätön tekemään työtään.  Sairauspäivärahaoikeus on 16–67-vuotiailla henkilöillä, jotka ovat sairautta edeltäneiden kolmen kuukauden aikana tehneet työtä. Jos työedellytys ei täyty alkaa sairauspäivärahaoikeus vasta kun työkyvyttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti 55 päivää.

Myös opiskelijoilla ja työttömillä työnhakijoilla on oikeus saada sairauspäivärahaa. Työttömyysetuuksia tai opintotukea ei kuitenkaan makseta samanaikaisesti sairauspäivärahan kanssa.

Lisätietoja sairauspäivärahasta ja muista Kelan korvauksista saat lähimmästä Kelan toimipisteestä tai Kelan internetsivuilta.

Auli Kosunen, vastaava sosiaalityöntekijä ja Tiia Ruutinen, sosiaalityöntekijä, Töölön sairaalan palovammaosasto