Potilaat mukana tekemässä käypä hoito -suosituksia

19.12.2022

Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin hallinnoima kolmivuotinen, STEA-rahoitteinen Potilaat mukaan -hanke päättyy tämän vuoden lopussa. Hankkeen päätarkoituksena oli selvittää, millä tavalla potilaita ja heidän läheisiään voidaan ottaa mukaan käypä hoito -suositusten valmisteluun. Hankkeessa oli mukana useita kansanterveys- ja potilasjärjestöjä, myös Allergia-, iho- ja astmaliitto.

Hankkeessa paneuduttiin syvällisesti siihen, millä eri tavoin perinteisesti terveydenhuollon ammattilaisten vastuulla olevaan käypä hoito -suositustyöhön voidaan ottaa mukaa potilaita, heidän läheisiään ja edustajiaan. Tapoja on useita. Jo pitkään kansanterveys- ja potilasjärjestöt ovat voineet kommentoida käypä hoito -suosituksia niiden valmisteluvaiheessa. Varsinaista keskusteluyhteyttä ei kuitenkaan ole syntynyt riittävän usein.  

Hankkeen aikana on kokeiltu erilaisia osallisuuden muotoja alkaen siitä, että potilasedustaja on ollut mukana itse käypä hoito -suositustyön työryhmässä, päätyen siihen, että järjestö on kerännyt alueellisilta vertaisryhmiltä tietoa suosituksen sisällöiksi. Hankkeessa on havaittu, että yhtä ja oikeaa osallisuuden mallia ei ole, vaan että jokaisen suositustyön aluksi täytyy tehdä arvio siitä, miten kulloinkin edetään.

Myös atooppisen ekseeman käypä hoito -suosituksen päivitystyöhön haettiin noin vuosi sitten osallistujia viiteryhmään. Halukkaita ryhmään oli enemmän kuin siihen mahtui. Viiteryhmä kokoontui tämän vuoden alussa. Kunhan päivitystyö on edennyt, suositus tulee lausuntokierrokselle myös Allergia-, iho- ja astmaliittoon.

Miksi Potilaat mukaan -hanke on tärkeä? Ymmärrys osallisuudesta ja sen merkityksestä on lisääntynyt viime vuosina. Yleistäen voi kuitenkin sanoa, että terveydenhuollossa osallisuutta voitaisiin edistää vieläkin vahvemmin niin yhteisöjen kuin yksilönkin tasolla. Esimerkiksi miten kohderyhmää otettaisiin vielä vahvemmin ja eri muodoin mukaan miettimään, millä tavalla terveyspalvelut järjestettäisiin hyvinvointialueilla, tai miten yksittäinen ihminen voisi vielä paremmin osallistua tasavertaisesti oman hoitonsa ja palveluidensa suunnitteluun yhdessä ammattilaisten kanssa.

Potilaat mukaan -hankkeen taustalla on lääkäreiden yhteisö, mikä tekee hankkeesta erityisen merkityksellisen. Osallisuudessa tärkeää on kohtaaminen, vuoropuhelu, kuuntelu, sijanantaminen – ihmisen kohtaaminen niillä edellytyksillä ja mahdollisuuksilla, jotka ovat hänelle ominaisia. Katsooko lääkäri silmiin? Varmistaako hän vielä kertaalleen, onko kaikki asiat ymmärretty? Kysyykö hän yleistä jaksamista ja kuulumisia?  

Osallisuuden edistäminen terveydenhuollossa vaatii vielä työtä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim jatkaa potilaiden osallistamista käypä hoito -suositustyössä. Lisäksi se jatkaa tiivistä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Potilaat mukaan -hankkeen aikaansaama vuoropuhelu jatkuu kevyemmässä muodossa: Allergia-, iho- ja astmaliitto on yksi neljästä järjestöstä, jonka kanssa Duodecim jatkaa säännöllistä vuoropuhelua. Toisaalta Duodecim kannustaa kaikkia muitakin järjestöjä ja yhteisöjä antamaan palautetta käypä hoito -suosituksista matalalla kynnyksellä.

Lisätietoa hankkeesta: https://www.kaypahoito.fi/potilaat-mukaan

Risto Heikkinen
erityisasiantuntija

Lähetä kommentti

Sivua päivitetty: 19.12.2022